info-steel-69

info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 69 - 04-05-05/2022 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 69 - 04-05-05/2022 69

1 Identificatie is belangrijk, zo ook op bouten. Op elke pgb constructiebout staat daarom een identificatienummer om tracering ten alle tijde mogelijk te maken. Gemerkte kwaliteit, daar gaan we voor, elke dag opnieuw. Onze ruime voorraad en ons compleet geautomatiseerde magazijn zorgen voor een zeer hoge uitleveringsgraad. pgb-Europe is sinds kort ook officieel verdeler van Lindapter voor Nederland. Daardoor vertegenwoordigen wij dit sterke merk van staalbevestigingen nu in de gehele Benelux. Lindapter bevestigingen kunnen worden toegepast zonder dat op de montagelocatie boren of lassen noodzakelijk is en zijn geschikt voor nagenoeg elke maat/vorm staalprofiel in een breed scala aan technische toepassingen. Bezoek onze website voor meer informatie en technische details. www.pgb-europe.com > downloads > brochures WE BREATHE FASTENERS® Stalen bouten voor structurele toepassingen & unieke constructiestaalbevestigingen. SB bouten van pgb-Europe Kwaliteit waar je op bouwt! EN 15048 SB bouten HOLLO-BOLT assemblages Klemmen voor staalconstructies Authorised Lindapter distributor for the BENELUX 1 Identificatie is belangrijk, zo ook op bouten. Op lke gb constructiebou staat da rom een id ntificatienummer o t acering t n alle tijde mog lijk te mak n. Gemerkt kwaliteit, daar gaan we voor, lke dag opnieuw. Onze ruim voorraad en ons compleet geautom tiseerde magazijn zorgen voor een ze r hog uitleveringsgraad. pgb-Europe is sind kort ook officieel verdeler van Lindapter voor Nederlan . Daardoor vertegenwoordigen wij dit sterke merk van sta lbevestigingen nu i de gehele Benelux. Lindapter bev stigingen kunnen worden toegepast zonder dat op de montageloc ti boren of lassen noodzakelijk is en zijn geschikt voor nagenoe elke maat/vorm staalprofiel in een breed scala aan tech ische toepassingen. Bezoek onze website voor meer informatie en ech ische details. www.pgb-europ .com > downloads > brochures WE BREATHE FASTENERS® Stalen bouten voor struc urele to passinge & unieke construc ies aalbevestiginge . SB bouten van pgb-Europe Kwaliteit wa r je op bouwt! EN 15048 SB bouten HOLLO-BO T assemblag s Klemmen voor staalconstru tie Authorised Lin apter dist ibu or for the BENELUX 1 Identificatie is belangrijk, zo ook p bouten. Op elke gb constructie ou staat da rom een id ntificatienummer o tracering t n ll tijde mogelijk t mak n. Gemerkt kwaliteit, daar ga n we voor, elke dag pni uw. Onze ruim voorraad en ons compl et geautom tise rde magazijn zorgen voor een ze r h g uitleveringsg aad. pgb-Europe is sinds kort ook officieel verdeler van Lindapter voor Ned lan . Daardoor vertegenwoordig n wij dit st rke merk van sta lbevestigingen u i de gehele Ben lux. Lindapter bev stigingen kunnen worden toegepast zonder d t op de montageloc ti boren of lassen o dz kelijk is en zijn geschikt voor nagenoeg elke maat/vorm sta lpr fie in en br ed scala aan te hnische toepas ingen. Bezoek onze website voor mee inf rmati en tech is e d tails. www.pgb-europe.c m > downl ads > brochu e WE BREATHE FASTENERS® Stalen bout v or st uct rele to passinge & unieke constructiestaalb vestiginge . SB bouten va pgb-Europe Kwalitei wa r je op bouwt! EN 15048 SB bouten HOLLO-BO T assemblag s Klemm n voor staalconstru tie Authorised Lindapter dist ibu or for the BENELUX

editoriaal_éditorial cover_couverture BMCC, Brugge Tekening / Dessin: Guy Mouton, (Mouton, Gent) Architect / Architecte: TV Eduardo Souto de Moura arquitectos - META architectuurbureau Artikel op pagina 14_Article en page 14 info-steel 69 - 04-05-06/2022 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable: Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction: Marc Dubois, Tim Janssens (Palindroom), Michel Charlier (Palindroom), Joaquim Dupont (Palindroom), Jos Segaert, Philippe Selke (Palindroom), Koen Michielsen & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction: Eloquentia, Mere / Palindroom, Hasselt Coördinatie & Opmaak _Coordination & Mise en page: Jo Van den Borre Advertenties_Publicité: benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion: Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.700 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation: benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2022 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X Beste lezers, Het voorbije voorjaar was er een met twee tegengestelde gezichten : enerzijds de herwonnen vrijheid na Corona, en anderzijds de nieuwe bedreigingen door de oorlog in Ukraïne. De choas die er even ontstond in de economie, en niet in het minst in het segment van de bouw en bouwmaterialen, keerde intussen terug naar een relatieve rust. De onzekerheid blijft echter spelen, en ik besef dat die onstabiele situatie voor heel wat bedrijven een bron van dagelijkse zorgen is. Maar de grote thema’s blijven ook aan de orde en kwamen vaak in een stroomversnelling. Voor veel bedrijf in de eerste plaats het probleem van de arbeidsmarkt voor technische profielen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel in het middelbare onderwijs als in het hoger onderwijs. Maar daarnaast zeker ook de evolutie naar een circulaire, CO2-neutrale economie. Het is een illusie dat één organisatie of één actie-plan deze thema’s kan sturen. Daarvoor zijn brede allianties nodig tussen alle betrokken sectoren. Wat ons betreft is het geen optie om dan aan de zijkant te blijven staan. En actie per actie kijken we of we mee trekken, eerder duwen, of toch minstens er bij aansluiten. Naast deze lange termijn-acties, zijn ook onze meer zichtbare activiteiten weer helemaal terug: de projectbezoeken en studiedagen volgen elkaar op. En telkens mogen we op een mooie opkomst rekenenen ; regelmatig moeten we het bordje “volzet” boven halen. En het vat met ideeën is zeker nog niet leeg. Hou onze digitale newsletters in de gaten ! Naast al die activiteiten hebben we ook weer een nieuwe editie van het magazine klaargestoomd, boordevol indrukwekkende en mooi staalbouwprojecten. Veel leesplezier. Koen Michielsen Chers lecteurs, Le printemps dernier nous a dévoilé deux facettes antagonistes : d’une part la liberté retrouvée après le Corona, d’autre part les nouvelles menaces de la guerre en Ukraine. Les turbulences qui ont brièvement surgi dans l’économie, et notamment dans le segment de la construction et des matériaux de construction, ont entre-temps retrouvé un calme relatif. Cependant, l’incertitude demeure, et je me rends compte que pour de nombreuses entreprises, cette situation instable est une source d’inquiétude quotidienne. Mais les grandes questions restent également d’actualité et ont même pris de l’ampleur. Pour de nombreuses entreprises, vient en premier lieu, le problème du marché du travail pour les profils techniques, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dans l’enseignement secondaire comme dans l’enseignement supérieur. Mais également l’évolution vers une économie circulaire et neutre en CO2. Il est illusoire de penser qu’une seule organisation ou un seul plan d’action peut piloter ces thèmes. Pour cela, de larges alliances sont nécessaires entre tous les secteurs concernés. En ce qui nous concerne, rester sur la touche n’est pas une option. Et étape par étape, nous voyons si nous tirons, si nous poussons, ou du moins si nous nous rallions. Outre ces actions à long terme, nos activités plus visibles reprennent également de retour en force : visites de projets et journées d’étude se succèdent. Et chaque fois, nous pouvons compter sur la participation d’un grand nombre de personnes ; régulièrement, nous affichons même «complet». Et le réservoir d’idées n’est certainement pas encore vide. Gardez un œil sur nos newsletters numériques ! Outre toutes ces activités, nous avons également préparé une nouvelle édition du magazine, qui regorge d’impressionnants et magnifiques projets de construction métallique. Bonne lecture ! Koen Michielsen 1

inhoud_sommaire Meerfasig project met diverse types van industriële gebouwen Projet en plusieurs étapes avec différents types de bâtiments industriels 4 Up-to-date Mise à jour 8 L’Ossature Métallique 1952 L’Ossature Métallique 1952 10 Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) 14 Hoofdkantoor ORES: Stalen vlaggenschip geeft vederlichte indruk Siège social d’ORES : un navire d’acier donnant une impression de légèreté 22 Reconstructie van Pattonbrug in weervast staal (‘corten’) Reconstruction du Pont Patton en acier auto-patinable (‘corten’) 28 Dakserre geeft stedelijke voedselproductie nieuwe dimensie Une serre de toit donne une nouvelle dimension à l’agriculture urbaine 34 Karakteristieke vakwerkspanten creëren synergie tussen oud en nieuw Une charpente métallique caractéristique crée une synergie entre l’ancien et le nouveau 42 Staalbouwer wordt hoofdaannemer Quand un constructeur métallique devient entrepreneur principal 50 Staal: circulair en erfgoedvriendelijk Acier : circulaire et respectueux du patrimoine 56 Stalen winkelcentrum springt uit de band Un centre commercial en acier qui se veut différent 62 Integratie met de gebouwde omgeving dankzij weervaststaal (‘corten’) Intégration au bâti grâce à l’acier auto-patinable (‘corten’) 68 Stalen hoogbouw voor grootste chocolademagazijn ter wereld Une construction grande hauteur en acier pour le plus grand entrepôt de chocolat au monde 74 Leden Membres 80 2

REKENSOFTWARE VOOR AL UW CONSTRUCTIES Ontdek de nieuwigheden in staalontwerp ... VRAAG UW GRATIS PROEFVERSIE AAN ! LOGICIELS DE CALCUL POUR TOUTES VOS STRUCTURES Découvrez les nouveautés dans la conception acier ... DEMANDEZ VOTRE VERSION D’ESSAI GRATUITE ! SCIA nv - Corda Campus, Kempische Steenweg 309/0.03 - B-3500 Hasselt - info@scia.net www.scia.net NEW SUPER POWERED. SUPER EASY. 21.1 info_steel_2022.indd 3 4/11/2022 12:58:57 PM T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl Staalplaatbetonvloeren Onderdeel van uitdagingen Ontwerpprogramma op onze website www.dutchengineering.nl 66629_DEN_advertentie_105x141.indd 1 08-12-14 d h sc 1 . i n t r o d u c t i o n à l a c o n s t r u c t i o n m i x t e 5 Il existe plusieurs types de connecteurs dont certains sont illustrés à la Figure 1-6. Les goujons à tête (Figure 1-7) sont les connecteurs les plus utilisés en Europe occidentale ; ils sont généralement souples. Différentes longueurs et diamètres de goujons sont disponibles sur le marché. Le goujon de diamètre 19 mm est le plus courant. Les goujons sont soudés au pistolet sur la face externe de la semelle, et/ou éventuellement sur l'âme, du profilé en acier lorsque celui-ci est partiellement enrobé (béton présent entre les semelles) ; ils peuvent l’être au travers de la tôle profilée d’une dalle mixte pour autant que l’épaisseur de tôle n’excède pas 1,25 mm, que l’épaisseur totale du revêtement de zinc ne dépasse pas 0,03 mm (30 µm) et que la face du profilé métallique accueillant ces goujons soit exempte de peinture. CORNIÒRE BARREAU ARCEAU CONNECTEUR¬(ILTI GOUJON¬Ì¬TÐTE¬ POUR¬DALLE¬PLEINE¬OU¬DALLE¬MIXTE Figure 1-6 : Types de connecteurs Figure 1-7 : Goujon à tête BE_staalbeton1.indd 5 14/05/2011 18:14:20 t E e n s a x â u s t e b u ô n e u ro l i 1 . i n t r o d u c t i o n à l a c o n s t r u c t i o n m i x t e 3 1.1 Poutres mixtes 1.1.1 Composition Une poutre mixte comporte trois composants : une partie en béton, se présentant habituellement sous la forme d’une semelle en béton à la partie supérieure de la section ; un profilé en acier ; une connexion, assurée le plus souvent par des goujons connecteurs. La connexion vise à ce que la partie en béton et le profilé en acier travaillent concomitamment de manière à approcher le comportement d’une section monolithe. Ce principe a de tous temps été mis en œuvre dans les constructions en bois ; un bel exemple est la réalisation d’une poutre en superposant deux éléments en bois de hauteur h et de largeur b et en les reliant par des cales à leur interface. • • • La Figure 1-2 illustre l’effet de la présence d’une connexion sur les caractéristiques statiques d’une section transversale. Par la collaboration structurale entre les éléments constitutifs, le module de flexion, déterminant pour la résistance, est deux fois plus grand qu’en l’absence de collaboration. Le moment d’inertie, caractérisant la rigidité et déterminant pour la flèche, est quant à lui quadruplé. La semelle en béton d’une poutre mixte, appelée communément "dalle", fait généralement partie intégrante d’un plancher en béton ; elle intervient dans le comportement de la poutre par une largeur limitée dite "largeur participante" ou encore "largeur collaborante". En pratique, ce plancher peut être de l’un des types suivants : un plancher mixte obtenu en coulant le béton sur une tôle profilée qui assure successivement le rôle de coffrage et celui d’armature inférieure (Figure 1-3a) ; un plancher en béton coulé en place sur pré-dalles (Figure 1-3b) ; un plancher constitué d’éléments préfabriqués (hourdis) en béton (Figure 1-3c) ; un plancher en béton coulé en place sur coffrage traditionnel (Figure 1-3d). • • • • ABSENCE¬DE¬COLLABORATION ¬GLISSEMENT¬RELATIF INTERACTION¬COMPLÒTE ¬COMPORTEMENT¬MONOLITHE W = 2 bh2 = bh2 1 6 1 3 I = 2 bh3 = bh3 1 12 1 6 W = b(2h)2 = bh2 1 6 2 3 I = b(2h)3 = bh3 1 12 4 6 Figure 1-3 : Divers types de planchers dans les poutres mixtes A ¬$ALLE¬MIXTE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE PRÏDALLE B ¬"ÏTON¬COULϬSUR¬PRÏDALLES D ¬"ÏTON¬COULϬEN¬PLACE C ¬%LÏMENTS¬DE¬PLANCHER¬PRÏFABRIQUÏS ÏLÏMENT¬PRÏFABRIQUÏ BÏTON¬COULϬEN¬PLACE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE TÙLE¬PROFILÏE Figure 1-2 : Effet d’une interaction complète entre deux poutres identiques à section rectangulaire sur le module de flexion W et sur le moment d’inertie I BE_staalbeton1.indd 3 14/05/2011 18:14:19 s t r é e Construction mixte Construction mixte acier-béton dans les bâtiments : Conception et dimensionnement à température ordinaire et en situation d'incendie selon l'Eurocode 4 René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau et Lincy Pyl ruction mixte ègles de calcul de l’Eurocode 4, applicables aux constructions mixtes acier-béton, commentées. décrit les particularités de la construction mixte et on dégage les principes généonception et l’exécution des divers types d’éléments constitutifs des bâtiments: anchers mixtes, poteaux mixtes et assemblages mixtes. mensionnement de ces éléments, tant à température ordinaire qu’en situation espectivement exposés aux chapitres 2 à 5. Les méthodes de calcul et les règles conformes aux normes belges NBN EN 1994-1-1 et NBN EN 1994-1-2. Elles sont ans un grand nombre d’exemples très largement documentés. de l’ossature mixte d’un complexe de cinéma érigé à Rotterdam fait l’objet du n contenu, ce livre constitue un outil fort utile pour les praticiens des bureaux reaux de contrôle ainsi qu’un guide pour tous les intervenants dans la chaîne de Stark, qui sont à la fois des enseignants (TU Delft et TU Eindhoven) et des ingés, en ont préparé la version originale en néerlandais pour compte de Bouwen assure la diffusion aux Pays-Bas. Sur base d’une convention en bonne et due et Staal a cédé ses droits à Infosteel qui souhaitait préparer une édition approge, tant néerlandophone que francophone. La préparation de celle-ci a ainsi été onceau et R. Maquoi (Université de Liège), pour l’adaptation francophone, et à ECO) et L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer), pour l’adaptation néerlandoefois été conduite en étroite symbiose afin de garantir la plus grande cohérence tes. Construction mixte Guides de construction métallique 14/05/2011 18:11:11 (2-1) 2 u Rd V d 0,8 f P 4 Q H ˜ ˜ ˜ (2-2) 2 ck cm Rd V f E P 0,29 d B H ˜ ˜ ˜ ˜ (2-3) sc sc sc 1 als si h 4d h 0,2 1 als si 3d h 4d d B B ! § · ˜ d d ¨ ¸ © ¹ (2-4) 0 sc t t,max p p r 0,7 b h k 1 k h h n § · ˜ ˜ d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-5) 0 sc l sc p p p b h k 0,6 1 1,0 met avec h h 75mm h h § · ˜ ˜ d d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-6) y a f 235 f en et d h 2 t 2 r F ˜ ˜ (2-7) S t ˜ s s c A A (2-8) y ctm s c sk f f k 235 f S E ˜ ˜ ˜ (2-9) eff 0 e ,i e ,i e i eff 0 e ,i e ,i e i e e ,i b b b met avec b L / 8 b b b b met avec b L / 8 b met avec (0,55 0,025 L / b ) 1 C C 6 d 6 d ˜ d (2-10 a) (2-8) (2-9) 2 u Rd d , f P Q˜ ˜ ˜ 2 ck c d f , d H ˜ ˜ ˜ ˜ - ) sc sc sc 1 l i 0,2 1 als si 4d · ˜ ¨ ¸ ¹ 0 sc t t, ax p p r 0, h h h n ˜ ˜ d ¨ ¸ ¨ ¸ 0 sc l sc p p p h k ,6 1 , m t av 75 h h § · ˜ ˜ d ¨ ¸¸ © ¹ (2-6) y a f f en et t r ˜ ˜ (2-7) S ˜ c A A y ctm s c sk f f 235 f E˜ ˜ ˜ ) eff 0 e ,i e ,i e i eff 0 e ,i e ,i e i e e ,i b t b L / 8 b b b t ec b L / t (0,55 , / ) C 6 ˜ 8 2 . s t a a l - b e t o n l i g g e r s met: en:  : gelijk aan 1,0 als de doorsnede van klasse 2 is en aan 1,1 als de doorsnede van klasse 1 is (klasse waarvoor een plastische rotatiecapaciteit is vereist); kc : coëfficiënt die rekening houdt met de verdeling van spanningen in de doorsnede juist voor het scheuren (NBN EN 1994-1-1, 7.4.2) De flenzen en het lijf van een gedeeltelijk omstort profiel vertonen een kleiner risico voor plooi dan in het geval zonder omstorting. De criteria voor de classificatie van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden zijn gegeven in tabel 2-4. Tabel 2-4 : Classificatiecriteria van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden b c t b gewalst profiel gelast profiel c t c b c b 0,8 ≤ ≤ 1,0 b c b t c + doorsnedeklasse type grenswaarde c/t 1 gewalst óf gelast profiel £ 9  2 £ 14  3 £ 20  Als voldaan is aan de regels met betrekking tot constructieve schikkingen bepaald in 5.5.3(2) van NBN EN 1994-1-1, mag een lijf van klasse 3 omstort door beton, opgewaardeerd worden tot een lijf van klasse 2. 2.1.5 Meewerkende breedte Bij de berekening van staal-betonliggers gaat men uit van de hypothese van behoud van vlakke doorsneden naar het voorbeeld van hetgeen wordt gedaan bij andere typen van liggers. De bovenflens die bestaat uit de betonplaat is normalerwijze groot in vergelijking met de overspanning van de ligger; hij is dus onderhevig aan "shear lag". In een dwarsdoorsnede zullen de rekken en dus de spanningen in de betonplaat verkleinen naarmate men zich verwijdert van de as van de ligger (figuur 2-8). Om toch verder beroep te kunnen doen op de klassieke liggertheorie, en in het bijzonder op de formule van Navier, is het gebruikelijk om de flensbreedte b te reduceren tot een "meewerkende breedte" beff (soms ook "effectieve breedte" genoemd); dezelfde kunstgreep is trouwens van toepassing voor T-balken in gewapend beton (zie figuur 5.3 van NBN EN 1992-1-1). Voor de elastische algemene berekening van liggers in gebouwen is het toegestaan, als vereenvoudiging, om een constante meewerkende breedte toe te passen over de gehele lengte van elke overspanning. Deze waarde wordt gelijk genomen aan de Figuur 2-8 : Principe van meewerkende breedte b v b eff smax b 0 b e2 b e1 b 0 b e2 b e1 b 2 b 1 betonnen T-balk staal-betonligger BE_staalbeton2.indd 8 14/05/2011 18:18:16 e 1 . i n l e i d i n g t o t s t a a l - b e t o n c o n s t r u c t i e s 1.2 Staalplaat-betonvloeren 1.2.1 Opbouw Een staalplaat-betonvloer besta at uit een geprofileerde dunne staalplaat die ontworpen is om op een efficiënte ma nier constructief samen te werk en met het beton van de vloerplaat dat erin komt. St aalplaat-betonvloeren zijn zeer geschikt voor toepassing in de staalbouw waarbij zi j, middels een verbinding, kunn en samenwerken met de stalen vloerliggers (figuur 1-1 2). Staalplaat-betonvloeren kunnen samenwerken met liggers van a ndere materialen zoals bijvoorbeeld gewapend beto n of hout. De geprofileerde staalplaat verv ult verschillende functies: ze biedt een werkvloer tijdens d e uitvoering; ze dient als bekisting bij het bet onneren van de vloerplaat; ze vervult de rol van onderwape ning voor het beton van de vloe rplaat. Er bestaat een grote verscheiden heid aan geprofileerde staalplate n in de handel (figuur 1-13). Deze platen onderscheiden zich door hun vorm, hun hoogt e, de afstand tussen de golven, de verstijving van hun wa nden, de wijze van overlapping wanneer naast mekaar liggend en de manier waarop de samenwerking met het beton wordt verzekerd. • • • Figuur 1-12 : Voorbeeld van een staa lplaat-betonvloer Figuur 1-13 : Enkele typen van gepro fileerde platen voor staalplaat-betonv loeren OP¬DE¬BOUWPLAATS GESTORT¬BETON WAPENING GEPROFILEERDE STAALPLAAT STALEN¬LIGGER DEUVEL BE_staalbeton1.indd 9 26/05/2011 8:51:34 w lpl Staal-betonconstructies Toepassing en berekening van staal-betonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl -betonconstructies t over en becommentarieert de rekenregels van Eurocode 4, van toepassing op staals. chrijft de bijzonderheden van staal-betonconstructies en behandelt de algemene prinking tot het berekenen en het uitvoeren van verschillende types van samenstellende ebouwen: staal-betonliggers, staalplaat-betonvloeren, staal-betonkolommen en staalen. n 2 tot 5 behandelen in detail de berekening van deze elementen bij normale tembrand. De rekenmethoden en toepassingsregels zijn conform NBN EN 1994-1-1 en 2. Ze worden uiteengezet in een groot aantal uitvoerig gedocumenteerde rekeneft een volledige berekening van de staal-betonconstructie van een bioscoopcomplex terdam. n zijn inhoud vormt dit boek een zeer nuttig hulpmiddel voor studiebureaus en contros een gids voor alle betrokkenen in de bouwwereld. R.J. Stark die tegelijkertijd lesgevers (TU Delft en TU Eindhoven) zijn en ontwerpingede originele Nederlandse versie voorbereid voor Bouwen met Staal die instaat voor de Nederland. Op basis van een volgens de regels opgesteld contract heeft Bouwen met rechten overgedragen aan Infosteel die een uitgave afgestemd op het Belgische pubereiden, zowel in het Nederlands als in het Frans. De voorbereiding van deze werd wd aan R. Debruyckere (SECO) en L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer) voor lige aanpassing, en aan J.F. Demonceau en R. Maquoi (Universiteit van Luik), voor de assing. Zij is evenwel tot stand gekomen in nauwe symbiose teneinde de grootste sa- de twee teksten te garanderen. 05 Staal-betonconstructies René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl Handboeken staalconstructies 14/05/2011 18:10:06 Staal-betonconstructies Toepassing en berekening volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en bij brand Publicatie in de reeks Handboeken staalconstructies Bestel nu ! - www.infosteel.be/publicaties Construction mixte Conception et dimensionnement selon l’Eurocode 4 (température ordinaire/situation incendie) Publication dans la série Guides de construction métallique Commandez-la maintenant ! - www.infosteel.be/publications on-mixte.indd 3 31/01/2018 13:46:13

Meerfasig project met diverse types van industriële gebouwen In de KMO-zone Green Business Park Jaurdinia in Mont-Saint-Guibert bij Waver zullen binnenkort tientallen nieuwe bedrijven zich settelen in deze 40.000 m2 aan moderne, duurzame bedrijfsinfrastructuur. De 43 KMO-units uit fase 1 – bestaande uit een stalen structuur, sandwichpanelen en betonpanelen – zijn tot op bepaalde hoogte moduleerbaar. Eventueel kunnen later ramen bijgeplaatst worden of een mezzanine met tussenvloer geïntegreerd. Zeer interessant voor bedrijven in groei. In een aantal van de kantoorgevels worden aan de straatkant bow windows in aluminium voorzien voor een extra cachet. Projet en plusieurs étapes avec différents types de bâtiments industriels Dans la zone PME Green Business Park Jaurdinia à Mont-Saint-Guibert près de Wavre, des dizaines de nouvelles entreprises s’installeront bientôt dans ces 40.000 m2 d’infrastructures commerciales modernes et durables. Les 43 unités PME de la phase 1 - composées d’une construction métallique, de panneaux sandwichs et de panneaux en béton - sont modulables jusqu’à une certaine hauteur. Si nécessaire, des fenêtres peuvent être ajoutées ultérieurement ou une mezzanine avec un plancher intermédiaire peut être intégrée. Très intéressant pour les entreprises en croissance. Sur certaines façades de bureaux, des bow-windows en aluminium sont prévus côté rue pour donner Mont-Saint-Guibert Plaats_Localisation BVI.EU, Kontich Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Syntaxe Architectes, Ittre Architect_Architecte Edibosud, Fernelmont Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) Bureau d’Etudes Lemaire, Angleur Controlebureau_Bureau de contrôle Edibo, Lommel / Edibosud, Fernelmont Hoofdaannemer_Entreprise générale Edibo, Lommel / Edibosud, Fernelmont Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s: Edibo werf_chantier 4

Fase 2 omvat de grotere oppervlaktes van de kmo-units en de mix tussen industriële en kantoorruimtes. Hier werd extra denkwerk besteed aan de specifieke brandweereisen en brandcompartimentering. Dit meerfasig project – er is ook nog fase 3 en 4 – met diverse types van industriële gebouwen is een van de grootste projecten in de edibo/ edibosud-geschiedenis tot nog toe. plus de cachet. La phase 2 comprend les plus grandes surfaces des unités PME et le mélange entre les espaces industriels et les bureaux. Ici, une attention particulière a été accordée aux exigences spécifiques des pompiers et au compartimentage du feu. Ce projet en plusieurs phases, il existe aussi les phases 3 et 4, avec différents types de bâtiments industriels, est l’un des plus grands projets de l’histoire d’edibo/edibosud à ce jour. 5

Uitkijkplatform in Harelbeke Het Moleneiland aan de Leie in Harelbeke is ideaal om er als fietser of wandelaar even te pauzeren en te genieten. Op de tip van dit eiland werd in het voorjaar van 2021 een uitkijkplatform geplaatst. Het is een soort monument waardoor het industrieel erfgoed een mooie plek krijgt. Harelbeke liet een oude hefportiek over de Leie ombouwen tot een uitkijkplatform. Het platform (10 x 17 m) is via een stalen draaitrap te bereiken en op 9 m hoogte kan men genieten van het uitzicht en het vernieuwde landschap, want de omgeving is in 6 jaar tijd helemaal veranderd door de ‘Leiewerken’. De Leiewerken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren wordt aangepast aan de komst van langere schepen met grotere ladingen. Er werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de omgeving van de Leie aantrekkelijker te maken. Plate-forme d’observation à Harelbeke L’île du moulin sur la Lys à Harelbeke est un endroit unique pour les cyclistes et les randonneurs qui souhaitent faire une pause et profiter. Une plateforme d’observation a été placée sur la pointe de cette île au printemps 2021. C’est une sorte de monument qui donne une place de choix au patrimoine industriel. À Harelbeke, une ancien porche levant traversant la Lys a été transformé en plate-forme d’observation. On accède à la plate-forme (10 x 17 m) par un escalier en colimaçon en acier et, à 9 m de hauteur, on peut admirer la vue et le paysage, car la zone a été complètement transformée en 6 ans par les “Leiewerken”. Les Leiewerken font partie du projet SeineEscaut, subventionné par l’Europe, qui consiste à adapter la voie navigable entre les deux fleuves à l’arrivée de navires plus longs et aux cargaisons plus importantes. L’occasion a été saisie pour rendre les environs du Lys plus attrayants. erfgoed_patrimoine Moleneiland, Harelbeke Plaats_Localisation De Vlaamse Waterweg, Stad Harelbeke (Leiewerken) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage ZJA, Amsterdam (NL) (architectuur) Bureau Bas Smets, Brussel (landschap) (Leiewerken) Architect_Architecte THV Leieland (Jan De Nul, Herbosch-Kiere, Engie Fabricom en Aelterman) (Leiewerken) Hoofdaannemer_Entreprise générale Vuylsteke, Ledegem (uitkijkplatform) Staalbouwer_Constructeur métallique Beelden_Images: Infosteel (jvdb) 6

De ingrijpende revitalisering van de relatie tussen Harelbeke en de Leie werd uitgetekend door landschapsarchitect Bureau Bas Smets (Brussel) en architectenbureau ZJA (Amsterdam). Er werden twee wandel- en fietsbruggen geplaatst. Over de Leie is het een lichtgekleurde, elegante draaibrug die het centrum van de stad verbindt met het Moleneiland waar een parkomgeving is aangelegd met een wandelpad over de vistrap. Over de Oude Leie-arm is het een kortere klapbrug. Op de punt van het eiland is een getrapt terras dat uitzicht geeft op het water. Ook de grotere nieuwe sluis en het ernaast gelegen vijzelgemaal maken deel uit van het vernieuwde rivierlandschap. Vanop het uitkijkplatform is de nieuwe Hogebrug, een verkeersbrug over de Leie mooi te zien. De Hogebrug is een lage en korte boogbrug, die zich vloeiend verbreedt in het midden. Het staal is in zacht papyruswit geschilderd. La revitalisation radicale de la relation entre Harelbeke et la Lys a été conçue par le paysagiste Bureau Bas Smets (Bruxelles) et l’architecte Bureau ZJA (Amsterdam). Deux ponts pour piétons et cyclistes ont été installés. Au-dessus de la Leie, c’est un élégant pont tournant de couleur claire qui relie le centre ville au Moleneiland où un parc environnant a été créé avec un sentier pédestre au-dessus de la passe à poissons. De l’autre côté du bras de l’Oude Leie, c’est un pont tournant plus court. À l’extrémité de l’île, une terrasse en gradins surplombe l’eau. La nouvelle écluse, plus grande, et la station de pompage à vis adjacente font également partie du paysage fluvial réaménagé. Depuis la plate-forme d’observation, on peut voir le nouveau Hogebrug, un pont routier qui traverse la Lys. Le Hogebrug est un pont en arc bas et court, qui s’élargit doucement en son milieu. L’acier est peint en blanc papyrus doux. 7

up-to-date_mise à jour Herziening CPR Er wordt al lang aan gewerkt achter de schermen, en het zal wellicht nog wel een tijdje duren voor er een nieuwe CPR verschijnt, maar dat deze wetgeving een flinke impact kan hebben, herinnert iedereen zich nog van bij de invoering in de periode 2011-2014. Recent is de eerste ontwerp voor een nieuwe CPR vrijgegeven, en dus is het moment ook gekomen om u te informeren (via het lezen van de teksten, of wellicht efficienter via infosessies). https://ec.europa.eu/growth/sectors/ construction/construction-products-regulation-cpr/ review_en Voor fundamentele opmerkingen is het belangrijk ze zo snel mogelijk kenbaar te maken. Nieuw boek: Composite Structures In de reeks Steel Design Books is het vierde boek gepubliceerd : Composite Structures. Het behandelt het ontwerp van Staalbetonconstructies in 6 hoofdstukken : na een algemene inleiding in het eerste hoofdstuk, geven hoofdstukken 2 tot 5 gedetailleerde informatie over het ontwerpen van staal-beton balken, vloeren, kolommen en verbindingen bij normale temperatuur en bij brand. Hoofdstuk 6 bevat tenslotte een volledig uitgewerkt voorbeeldproject. Boeken Brandveiligheid/ Sécurité incendie: nieuwe versie van het erratum beschikbaar Onze handboeken “Brandveiligheid” / “Sécurité incendie” staan bij veel organisaties op de boekenplank. Alhoewel het aantal echte fouten in het boek zeer beperkt is, moet iedereen er zich van bewust zijn dat de regelgeving waarnaar verwezen wordt, wel evolueert. In deze nieuwste versie van het erratum hebben we daarom de belangrijkste punten die beïnvloedt worden door de gewijzigde regelgeving ook opgenomen. Révision du RCP Les travaux se poursuivent depuis longtemps en coulisses, et il faudra probablement attendre encore un certain temps avant qu’un nouveau CPR ne soit publié, mais chacun se souvient de son introduction au cours de la période 20112014, que cette législation peut avoir un impact considérable. Récemment, le premier projet d’un nouveau CPR a été publié, et le moment est donc venu de vous en informer (via la lecture des textes, ou peut-être plus efficacement via des sessions d’information). https://ec.europa.eu/growth/sectors/ construction/construction-products-regulation-cpr/ review_en Pour les commentaires fondamentaux, il est important de les faire connaître le plus vite possible. Nouveau livre : Structures composites Le quatrième livre de la série Steel Design Books a été publié : Composite Structures. Il traite de la conception des structures acier-béton en 6 chapitres : après une introduction générale dans le premier chapitre, les chapitres 2 à 5 donnent des informations détaillées sur la conception des poutres, planchers, poteaux et assemblages mixtes dans des conditions normales de température et d’incendie. Enfin, le chapitre 6 contient un projet d’exemple entièrement élaboré. Livres Fire Safety/Security Incident : nouvelle version de l’erratum disponible Nos manuels «Fire Safety» / «Sécurité incendie» figurent sur les étagères de nombreuses organisations. Bien que le nombre d’erreurs réelles dans le livre soit très limité, chacun doit être conscient que les règlements auxquels il est fait référence évoluent. Dans cette dernière version de l’erratum, nous avons donc inclus les points les plus importants qui sont affectés par les règlements modifiés. 8

Staalbouwwedstrijd 2022* Concours Construction Acier Meld je project(en) nu aan! / Introduisez vos projets dès à présent ! www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd www.infosteel.be/concours-construction-acier deelnemers - participants 2020 Neem deel met uw projecten gaande van mega.prestige, super.groot, extreem.technisch, uiterst.efficient of gewoon sober.klein Industriebouw, showrooms, prestigeprojecten, luifels, renovatie, trappen, kunstprojecten internationaal, woningbouw, balustrades, mobiliteit, utiliteitsbouw, musea, gevels,... *(Afgewerkt tussen juni 2020 en juni 2022) Participez avec tous vos projets qu’ils soient méga.prestigieux, super.grands, extrêmement.techniques, terriblemen.efficaces ou tout simplement petits.sobres Immeubles de bureaux, showrooms, projets de prestige, auvents, escaliers, projets internationaux, bâtiments résidentiels, musées, centres sportifs, projets d’art, rénovation, façades… *(Réalisés entre juin 2020 et juni 2022)

L’Ossature Métallique 1952 La Maison de l’Acier La Société Groupimo, qui est l’émanation de divers organismes connexes à la sidérurgie belge, dont le C. B. L. I. A. (à présent Infosteel) fait construire à Bruxelles un immeuble à ossature métallique (800 t) pour héberger les bureaux nécessaires à ce complexe industriel. Cet immeuble de 7 étages présentera une façade de 32 m rue Montoyer et une façade latérale de 50 m rue de la Science. Il comportera, outre les bureaux, quatre spacieuses salles de réunion, un restaurant, et une salle de conférences. Cinq ascenseurs assureront les transports verticaux dans l’immeuble et, au sous-sol, il y aura un parking pour 30 voitures. On prévoit que son montage sera terminé pour la fin du premier trimestre 1953. La Jonction Nord-Midi à Bruxelles Le 4 octobre 1952, S. M. le Roi, en présence de nombreuses personnalités du monde politique et industriel, a solennellement inauguré la Jonction ferroviaire Nord-Midi à Bruxelles. Cette cérémonie marque l’aboutissement de longs et délicats travaux commencés il y a quelque 40 ans. Pour la construction du tunnel, on a trouvé une solution originale, en faisant usage d’un double rideau de palplanches métalliques battu dans le sol, à titre difinitif, et dont l’étançonnement, établi afin de pouvoir exécuter sans danger le creusement d’une immense fouille, constitue en même temps l’étançonnage définitif et la charpente des pertuis du tunnel. Richard Neutra à Los Angeles En établissant les plans de la Northwestern Mutual Fire Association (N. M. F. A. ) à Los Angeles, l’architecte a pris en considération des facteurs non seulement d’ordre physique mais encore d’ordre psychologique. L’architecte a prévu un bâtiment couvrant une surface deux fois plus importante que celle devant répondre aux besoins immédiats. Partout règne une atmosphère d’espace ouvert. Le bâtiment, qui couvre une superficie d’environ 1.500 m2, est une construction à ossature métallique, assemblée par boulons. Les murs de remplissage sont en maçonnerie de briques. L’Ossature Métallique 1952 Huis van het staal De Société Groupimo, die de emanatie is van verschillende organisaties met betrekking tot de Belgische staalindustrie, waaronder de C.B.L.I.A. (nu Infosteel) laat in Brussel een staalskeletgebouw (800 ton) optrekken voor de kantoren die nodig zijn voor deze industrietak. Dit gebouw van 7 verdiepingen zal een voorgevel hebben van 32 m aan de Montoyerstaat en een zijgevel van 50 m aan de Wetenschapsstraat. Naast de kantoren komen er vier ruime vergaderzalen, een restaurant en een conferentiezaal. Vijf liften zullen voor verticaal transport in het gebouw zorgen en in de kelder komt een parkeergarage voor 30 auto’s. Verwacht wordt dat het aan het eind van het eerste kwartaal van 1953 voltooid zal zijn. De Noord-Zuidverbinding in Brussel Op 4 oktober 1952 huldigde Zijne Majesteit de Koning, in aanwezigheid van talrijke persoonlijkheden uit de politieke en industriële wereld, plechtig de Noord-Zuidspoorwegverbinding in Brussel in. Deze ceremonie markeerde de voltooiing van een lange en delicaat project dat zo’n 40 jaar geleden startte. Voor de bouw van de tunnel is een originele oplossing gevonden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een dubbel gordijn van stalen damwandplanken die definitief in de grond worden geslagen om de enorme uitgraving zonder gevaar te kunnen uitvoeren, tegelijkertijd het definitieve steun- en het werk van de tunnelopeningen vormt. Richard Neutra in Los Angeles Bij het ontwerpen van de Northwestern Mutual Fire Association (N. M. F. A. ) in Los Angeles hield de architect niet alleen rekening met fysieke maar ook met psychologische factoren. De architect plande een gebouw dat twee keer zo groot was als de onmiddellijke behoeften. Er heerst overal een sfeer van open ruimte. Het gebouw, met een oppervlakte van ongeveer 1.500 m2, is een staalskeletconstructie samengebouwd door middel van boutenverbindingen. De invulmuren zijn van metselwerk. 70 jaar geleden_il y a 70 ans L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘acier | stahl | steel’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘acier | stahl | steel’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’. 10

Nouveau garage des Anciens Etablissements D’Ieteren Frères Le nouveau garage comprend en façade un immeuble de 50x18 m, une cour intérieure et un bâtiment d’atelier de 50x144 m, précédé d’un batiment d’entrée comportant les bureaux d’administration mitoyens. L’aspect de cet atelier ne peut être quelconque sous peine de dévaloriser le luxueux matériel automobile qui doit y séjourner. Les sheds, de 11,90 m d’ouverture, ont leurs versants inclinés respectivement à 25° et à 65° sur l’horizontale. Le versant à 65° est entièrement vitré. L’ossature de chacun des versants comprend les poutres, les arbalétriers distants de 4,80 m, ainsi que les membrures supérieures et infé- rieures et les diagonales. Bâtiment de bureaux à Seraing La Société Cockerill fait construire actuellement à Seraing un nouveau bâtiment de bureaux de trois étages à ossature d’acier. Le bâtiment comporte deux ailes à angle droit l’une par rapport à l’autre : il couvre une superficie de 1.012 m2. L’ossature se compose de portiques rigides de 7,50 m d’ouverture accouplés deux à deux à chaque étage. Il y a ainsi 19 cadres composés placés à 3,75 m l’un de l’autre et dont les pieds de colonne reposent sur des semelles en béton, assises elles-mêmes sur des pieux Franki. Cette charpente se compose de colonnes ininterrompues jusqu’au toit constitué d’une poutrelle Grey DIN et de poutres réalisées également en poutrelles Grey : les assemblages d’atelier sont soudés et ceux à exécuter sur chantier sont boulonnés. Calcul d’un arc tubulaire Si la distance entre deux appuis successifs d’une conduite est grande, il est économique de construire un arc tubulaire. Un tel arc a été réalisé cette année pour le Canal du Verdon sur l’Arc, à Aix-en-Provence (France). La portée de l’arc est de 46 m, son diamètre de 2,1 m et la pression intérieure est de 12 kg/cm2; en outre, il est encastré à ses deux extrémités. L’étude est assez intéressante et on va montrer successivement comment on calcule les contraintes dues à la pression intérieure, au poids propre, aux variations de température et à la pression du vent. Nieuwe garage voor de ‘Anciens Etablissements D’Ieteren Frères’ De nieuwe garage omvat een gebouw van 50x18 m aan de voorzijde, een binnenplaats en een werkplaatsgebouw van 50x144 m, voorafgegaan door een entreegebouw met aangrenzende administratiekantoren. Het uiterlijk van deze werkplaats mag niet willekeurig zijn, anders doet het afbreuk aan de luxe van de auto’s die er moeten worden ondergebracht. De sheddaken, met een opening van 11,90 m, hebben hellingshoeken van respectievelijk 25° en 65° ten opzichte van het horizontale vlak. De 65° helling is volledig beglaasd. Het geraamte van elk van de hellingen bestaat uit de liggers, de dwarsbalken op een afstand van 4,80 m, alsmede de bovenste en onderste staalelementen en de diagonalen. Kantoorgebouw in Seraing Cockerill bouwt momenteel een nieuw kantoorgebouw van drie verdiepingen met stalen skelet in Seraing. Het gebouw heeft twee haaks op elkaar staande vleugels en beslaat een oppervlakte van 1.012 m2. Het geraamte bestaat uit stijve portaalspanten met een opening van 7,50 m, paarsgewijs gekoppeld op elke verdieping. Er zijn dus 19 samengestelde frames die op een onderlinge afstand van 3,75 m zijn geplaatst, waarbij de kolomvoeten rusten op betonnen voetstukken, die op hun beurt rusten op Franki-palen. Deze structuur bestaat uit ononderbroken kolommen tot aan het dak, dat bestaat uit een Grey DIN-balk en liggers die eveneens uit Greybalken bestaan: de verbindingen in de werkplaats zijn gelast en die welke ter plaatse moeten worden uitgevoerd, zijn met bouten verbonden. Berekening van een gebogen kokers Indien de afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten van een buis groot is, is het economisch om een kokerboog te bouwen. Een dergelijke boog is dit jaar gebouwd voor het Canal du Verdon op de rivier de Arc in Aix-en-Provence (FR). De boog heeft een overspanning van 46 m, een diameter van 2,1 m en een inwendige druk van 12 kg/cm2 ; bovendien is hij aan beide uiteinden ingeklemd. De studie is zeer interessant en achtereenvolgens zal worden getoond hoe de spanningen ten gevolge van de inwendige druk, het eigen gewicht, de temperatuurschommelingen en de winddruk worden berekend. 11

Structural basics covers the design and analysis of steel structures for buildings according to EN 1990 (Eurocode 0), EN 1991 (Eurocode 1) and EN 1993 (Eurocode 3). In the book special attention was paid to the illustrations. In addition, each chapter contains a number of fully detailed (calculation) examples. This makes Structural basics e ective as a textbook for students and as a reference guide to the Eurocodes 0, 1 and 3 for practising structural engineers. Hard cover, 272 pages, 23 x 25 cm, English www.infosteel.be/structural-basics Staal-beton verbindingen Structural basics H.H. Snijder H.M.G.M. Steenbergen Analysis and design of steel structures for buildings according to Eurocode 0, 1 and 3

SCOORT U OOK ? Architecten, projectontwikkelaars en ondernemers stellen hun bedrijfsgebouwen met karakter en spraakmakende kantoren aan u voor. Ontdek Score with Steel via onze website www.scorewithsteel.com of op onze sociale mediakanalen. EEN SCHOT IN DE ROOS. STAAL: #scorewithsteel

Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) Net alsof het gebouw er reeds jaren staat Brugge heeft een belangrijk gebouw toegevoegd aan haar patrimonium, het ‘Beurs - Meeting & Convention Centre’ (BMCC), niet ingeplant aan de periferie maar binnen de historische stads- en waterring van de Middeleeuwse nederzetting, op 300 meter van het Concertgebouw. Architect Eduardo Souto de Moura uit Porto en META architectuurbureau wonnen de wedstrijd, een formule van ‘Design & Build’. Het totaal budget was 40 miljoen euro, all-in. Op deze locatie stond een laag beursgebouw uit 1967 plus parking. Wat bleef behouden zijn de 38 hoge beukenbomen die nu de veel hogere nieuwbouw flankeren, net kolommen met een architectonische dimensie. Men heeft de indruk Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) Comme si le bâtiment était là depuis des années Bruges a enrichi son patrimoine d’un bâtiment important, le «Bruges Meeting & Convention Centre» (BMCC), non pas en périphérie, mais à l’intérieur de la ville historique et de la ceinture d’eau de la cité médiévale, à 300 mètres du Concertgebouw (Salle de Concert). L’architecte Eduardo Souto de Moura, de Porto, et le cabinet d’architecture META ont remporté le concours, une formule de «Design & Build». Le budget total s’élevait à 40 millions d’euros, tout compris. À cet endroit se trouvaient auparavant une salle des expositions de faible hauteur datant de 1967 et un parking. Il ne reste de cette époque que les 38 grands hêtres qui encadrent à présent les nouveaux bâtiments beaucoup ontmoeten_rencontrer Beursplein 1, Brugge Plaats_Localisation Stad Brugge Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TV Eduardo Souto de Moura arquitectos, Porto (PT) - META architectuurbureau, Antwerpen Architect_Architecte Mouton, Gent Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) Landinzicht Landschapsarchitecten, Brussel Ontwerp omgeving_Conception d’environnement Philip Aguirre y Otegui, Borgerhout Kunstintegratie_Intégration d’art THV D&E-CFE GBW MBG Projectontwikkeling & Hoofdaannemer_ Développement du projet & Entreprise générale Metaalbouw Dugardein-De Sutter, Melle Staalbouwer_Constructeur métallique Tekst_Texte: Marc Dubois Beelden_Images: Filip Dujardin, Marc Dubois (p.21), Guy Mouton (p.21) 14

dat het nieuwe BMCC er reeds lang staat. Op het voorplein staat een bronzen sculptuur ‘De Bron’ van Philip Aguirre y Otegui (°1961). Voor Brugge, het ‘Venetië van het Noorden’, is water, de symboliek van leven en voorspoed, een terechte keuze. De onregelmatige stapeling van schalen, geïnspireerd op kalebassen, vormen samen een bron waar het water rustig naar beneden kabbelt tot op het plein. Samen met de bomen wordt het voorplein een plaats van samenkomst. De architecten kregen ook de opdracht om de publieke ruimte rondom vorm te geven. Onder het voorplein is plaats voor meer dan 200 fietsen. Voor de buitengevels werd roodbruine baksteen gekozen en die sluit aan bij de rode terracotta bekleding van het Concertgebouw en het dominerend kleurenpalet van de stad. De stenen werden vol in de mortel geplaatst met een eenvoudige afgestreken voeg zonder nadien te voegen. De Roemeense bouwvakkers leverden puik werk. plus hauts, à l’image de colonnes aux dimensions architecturales. On a l’impression que le nouveau BMCC a toujours été là. Sur l’esplanade trône la sculpture en bronze «De Bron» de Philippe Aguirre y Otegui (° 1961). Pour Bruges, la «Venise du Nord», l’eau, symbole de vie et de prospérité, est un choix légitime. Empilés de manière irrégulière, des bols, inspirés de calebasses, forment ensemble une source où l’eau ruisselle doucement jusque sur la place. Agrémentée de ses arbres, l’esplanade se veut un lieu de rassemblement. Les architectes ont également été chargés de concevoir l’espace public qui l’entoure. Plus de 200 vélos trouvent une place sous l’esplanade. La brique rouge-brun a été choisie pour les façades extérieures, s’accordant avec le rouge terracotta du Concertgebouw et la palette de couleurs dominantes de la ville. Les pierres ont été placées complètement dans le mortier avec un simple joint nivelé, sans jointoiement ultérieur. Les constructeurs roumains ont fait un excellent travail. 15

16

De inkom wordt geaccentueerd door een genereus gebaar, een luifel over de gehele breedte van het gebouw, een beschermende tussenzone tussen plein en interieur. In het midden bevindt zich de brede doorgang naar de beursruimte. Het horizontale staat in evenwicht met de verticaliteit van de massieve bakstenen kolommen die tot aan de dakrand doorlopen. Met hun solide karakter zorgen ze voor voldoende schaduw en fungeren ze als een geïntegreerde zonnewering. De ordening van het congresgedeelte bezit een logische opeenvolging van de verdiepingen. Eerst de ontvangstruimte en een grote aula met inklapbare tribune gericht naar de stad. Vervolgens de individuele vergaderruimtes en tot slot bovenaan op de vierde verdieping een cateringruimte van 675 m² met aansluitend L’entrée est mise en valeur par un geste généreux : un auvent couvrant toute la largeur du bâtiment et servant de zone intermédiaire protectrice entre l’esplanade et l’intérieur. Au milieu se trouve le large passage vers l’espace d’exposition. L’horizontalité s’harmonise avec la verticalité des colonnes massives en brique qui s’élèvent jusqu’à la rive de la toiture. Grâce à leur caractère solide, elles offrent suffisamment d’ombre et font office de pare-soleil intégré. L’agencement de la partie congrès présente une succession logique d’étages. Tout d’abord, on trouve l’espace d’accueil et une grande salle équipée d’une tribune pliante qui fait face à la ville. Puis viennent les salles de réunions individuelles et enfin, au quatrième et dernier étage, se trouve un espace restauration de 675 m2 avec une terrasse de 176 m2. De là, une vue 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=