info-steel-72

info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 72 - 1-2-3/2023 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 72 - 1-2-3/2023 72

SCOORT U OOK ? Architecten, projectontwikkelaars en ondernemers stellen hun bedrijfsgebouwen met karakter en spraakmakende kantoren aan u voor. Ontdek Score with Steel via onze website www.scorewithsteel.com of op onze sociale mediakanalen. EEN SCHOT IN DE ROOS. STAAL: #scorewithsteel

editoriaal_éditorial cover_couverture Renovatie-restauratie Stadhuis Antwerpen Exploded view, tekening_dessin : HUB Artikel op pagina 8_Article en page 8 info-steel 72 - 01-02-03/2023 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable: Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction: Tim Janssens (Palindroom), Jos Segaert, Philippe Selke (Palindroom) & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction: Eloquentia, Mere / Palindroom, Hasselt Opmaak_Mise en page: Jo Van den Borre Advertenties_Publicité: benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion: Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.700 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation: benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2023 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X Inspiratie Met de medewerking van alle deelnemers en van de vakjury bewijst de Staalbouwwedstrijd al sinds 1998, 23 edities lang en 2.005 ingediende projecten verder, dat inspiratie een prachtige maar moeilijk te vatten bron is. De deelnemende projecten belichten de veelvuldige troeven van staal in zeer diverse toepassingsgebieden. Ze beklemtonen dat staal een oplossing is voor de hedendaagse uitdagingen in de bouwwereld. Bovendien zetten ze de vakbekwaamheid van een heel bouwteam, van de volledige staalbouwketen in de verf. Een staalbouwketen waarvan Infosteel alle schakels poogt te verbinden. Maar laten we de toepassingsgebieden eens anders definiëren. Anders zoals in elegant staal, krachtig staal, functioneel staal, esthetisch staal, enz… Dat biedt onmiddellijk een nieuw zicht op inspireren. Ook dat is wat de Staalbouwwedstrijd voor ogen heeft. Inspiratie zit overal en komt van overal: van een stalen knoop in een demonteerbare structuur die een kapel tot woning maakt, van een witgelakte stalen tunnelmond in de vorm van een tuit, van een voormalige Minervafabriek omgebouwd tot supermarkt, van een schouwtoren met visuele meerwaarde, van een fraaie ringvormige passerelle die ufo-gewijs de straat overbrugt,… De Staalbouwwedstrijd en bijhorende publicatie verschaffen een extraatje. Waardevolle staalbouwprojecten worden gedocumenteerd. Zo ontstaat er een mooi over- en inzicht van de staalbouw door de jaren heen. Infosteel dankt alle deelnemers, de vakjury en de stemmers voor de publieksprijs. En feliciteert de laureaten en de genomineerden. We wensen u een aangename lectuur en een prettige inspiratietocht. Philippe Coigné Voorzitter Infosteel Inspiration Avec la coopération de tous les participants et du jury d’experts, le Concours Construction Acier démontre depuis 1998, au terme de 23 éditions et de 2.005 projets soumis, que l’inspiration est une ressource magnifique mais difficile à saisir. Les projets participants mettent en évidence les multiples atouts de l’acier dans ses domaines d’application très divers. Ils soulignent que l’acier offre une réponse aux défis actuels dans le monde de la construction. En outre, ils accentuent la compétence de toute une équipe de construction, de toute la chaîne de construction métallique. Une chaîne dont Infosteel tente de relier tous les maillons. Mais définissons différemment les domaines d’application. Différent comme dans acier élégant, acier puissant, acier fonctionnel, acier esthétique, etc... Cela donne immédiatement une autre vision de l’inspiration. C’est aussi ce que vise le Concours Construction Acier. L’inspiration est partout et vient de partout : d’un nœud en acier dans une structure démontable qui transforme une chapelle en habitation, d’un auvent en acier peint en blanc en forme de bec, d’une ancienne usine Minerva reconvertie en supermarché, d’une tour de cheminée à valeur ajoutée visuelle, d’une belle passerelle en forme d’anneau qui enjambe la rue de façon ufologique,... Le Concours Construction Acier et la publication accompagnante constituent un bonus. De précieux projets de construction métallique sont documentés. Cela offre une excellente vue d’ensemble et un aperçu de la construction métallique au fil des années. Infosteel remercie tous les participants, le jury professionnel et les votants pour le prix du public. Elle félicite les lauréats et les nominés. Nous vous souhaitons une lecture agréable et un voyage inspirant. Philippe Coigné Président Infosteel 1

1 WE BREATHE FASTENERS® Uw vakmanschap, onze constructiebouten. Uw partner voor alle bevestigingsmaterialen! Meer informatie: www.pgb-europe.com Bevestigingsmaterialen. Van kleine schroefjes tot Europees genormeerde constructiebouten. Op elke pgb constructiebout staat een identificatienummer om tracering ten alle tijde mogelijk te maken. Gemerkte kwaliteit, daar gaan we voor, elke dag opnieuw. Onze ruime voorraad en ons compleet geautomatiseerde magazijn zorgen voor een zeer hoge uitleveringsgraad Voor pgb-Europe is het ons dagelijks streven onze klanten te voorzien van kwaliteitsproducten en een bijpassende service. Al meer dan 60 jaar zijn wij een gevestigde waarde als leverancier en fabrikant van bevestigingsmaterialen. Het zit al 3 generaties in onze genen. We breathe fasteners®

Handboek Sterkteleer gebracht op een moderne manier Perfect in combinatie met afstandsonderwijs Mechanica+ constructie Berekenen en ontwerpen van eenvoudige constructies van bouwwerken Meer informatie en bekijk vrijblijvend een extract van 47 blz shop.infosteel.eu/ mechanicaconstructie T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl Staalplaatbetonvloeren Onderdeel van uitdagingen Ontwerpprogramma op onze website www.dutchengineering.nl 66629_DEN_advertentie_105x141.indd 1 08-12-14 d h sc 1 . i n t r o d u c t i o n à l a c o n s t r u c t i o n m i x t e 5 Il existe plusieurs types de connecteurs dont certains sont illustrés à la Figure 1-6. Les goujons à tête (Figure 1-7) sont les connecteurs les plus utilisés en Europe occidentale ; ils sont généralement souples. Différentes longueurs et diamètres de goujons sont disponibles sur le marché. Le goujon de diamètre 19 mm est le plus courant. Les goujons sont soudés au pistolet sur la face externe de la semelle, et/ou éventuellement sur l'âme, du profilé en acier lorsque celui-ci est partiellement enrobé (béton présent entre les semelles) ; ils peuvent l’être au travers de la tôle profilée d’une dalle mixte pour autant que l’épaisseur de tôle n’excède pas 1,25 mm, que l’épaisseur totale du revêtement de zinc ne dépasse pas 0,03 mm (30 µm) et que la face du profilé métallique accueillant ces goujons soit exempte de peinture. CORNIÒRE BARREAU ARCEAU CONNECTEUR¬(ILTI GOUJON¬Ì¬TÐTE¬ POUR¬DALLE¬PLEINE¬OU¬DALLE¬MIXTE Figure 1-6 : Types de connecteurs Figure 1-7 : Goujon à tête BE_staalbeton1.indd 5 14/05/2011 18:14:20 c ( d l L e u t n m u n d é U 1 . i n t r o d u c t i o n à l a c o n s t r u c t i o n m i x t e 3 1.1 Poutres mixtes 1.1.1 Composition Une poutre mixte comporte trois composants : une partie en béton, se présentant habituellement sous la forme d’une semelle en béton à la partie supérieure de la section ; un profilé en acier ; une connexion, assurée le plus souvent par des goujons connecteurs. La connexion vise à ce que la partie en béton et le profilé en acier travaillent concomitamment de manière à approcher le comportement d’une section monolithe. Ce principe a de tous temps été mis en œuvre dans les constructions en bois ; un bel exemple est la réalisation d’une poutre en superposant deux éléments en bois de hauteur h et de largeur b et en les reliant par des cales à leur interface. • • • La Figure 1-2 illustre l’effet de la présence d’une connexion sur les caractéristiques statiques d’une section transversale. Par la collaboration structurale entre les éléments constitutifs, le module de flexion, déterminant pour la résistance, est deux fois plus grand qu’en l’absence de collaboration. Le moment d’inertie, caractérisant la rigidité et déterminant pour la flèche, est quant à lui quadruplé. La semelle en béton d’une poutre mixte, appelée communément "dalle", fait généralement partie intégrante d’un plancher en béton ; elle intervient dans le comportement de la poutre par une largeur limitée dite "largeur participante" ou encore "largeur collaborante". En pratique, ce plancher peut être de l’un des types suivants : un plancher mixte obtenu en coulant le béton sur une tôle profilée qui assure successivement le rôle de coffrage et celui d’armature inférieure (Figure 1-3a) ; un plancher en béton coulé en place sur pré-dalles (Figure 1-3b) ; un plancher constitué d’éléments préfabriqués (hourdis) en béton (Figure 1-3c) ; un plancher en béton coulé en place sur coffrage traditionnel (Figure 1-3d). • • • • ABSENCE¬DE¬COLLABORATION ¬GLISSEMENT¬RELATIF INTERACTION¬COMPLÒTE ¬COMPORTEMENT¬MONOLITHE W = 2 bh2 = bh2 1 6 1 3 I = 2 bh3 = bh3 1 12 1 6 W = b(2h)2 = bh2 1 6 2 3 I = b(2h)3 = bh3 1 12 4 6 Figure 1-3 : Divers types de planchers dans les poutres mixtes A ¬$ALLE¬MIXTE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE PRÏDALLE B ¬"ÏTON¬COULϬSUR¬PRÏDALLES D ¬"ÏTON¬COULϬEN¬PLACE C ¬%LÏMENTS¬DE¬PLANCHER¬PRÏFABRIQUÏS ÏLÏMENT¬PRÏFABRIQUÏ BÏTON¬COULϬEN¬PLACE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE TÙLE¬PROFILÏE Figure 1-2 : Effet d’une interaction complète entre deux poutres identiques à section rectangulaire sur le module de flexion W et sur le moment d’inertie I BE_staalbeton1.indd 3 14/05/2011 18:14:19 i s - n u n Construction mixte Construction mixte acier-béton dans les bâtiments : Conception et dimensionnement à température ordinaire et en situation d'incendie selon l'Eurocode 4 René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau et Lincy Pyl ruction mixte ègles de calcul de l’Eurocode 4, applicables aux constructions mixtes acier-béton, commentées. décrit les particularités de la construction mixte et on dégage les principes généonception et l’exécution des divers types d’éléments constitutifs des bâtiments: anchers mixtes, poteaux mixtes et assemblages mixtes. mensionnement de ces éléments, tant à température ordinaire qu’en situation espectivement exposés aux chapitres 2 à 5. Les méthodes de calcul et les règles conformes aux normes belges NBN EN 1994-1-1 et NBN EN 1994-1-2. Elles sont ans un grand nombre d’exemples très largement documentés. de l’ossature mixte d’un complexe de cinéma érigé à Rotterdam fait l’objet du n contenu, ce livre constitue un outil fort utile pour les praticiens des bureaux reaux de contrôle ainsi qu’un guide pour tous les intervenants dans la chaîne de Stark, qui sont à la fois des enseignants (TU Delft et TU Eindhoven) et des ingés, en ont préparé la version originale en néerlandais pour compte de Bouwen assure la diffusion aux Pays-Bas. Sur base d’une convention en bonne et due et Staal a cédé ses droits à Infosteel qui souhaitait préparer une édition approge, tant néerlandophone que francophone. La préparation de celle-ci a ainsi été onceau et R. Maquoi (Université de Liège), pour l’adaptation francophone, et à ECO) et L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer), pour l’adaptation néerlandoefois été conduite en étroite symbiose afin de garantir la plus grande cohérence tes. Construction mixte Guides de construction métallique 14/05/2011 18:11:11 (2-1) 2 u Rd V d 0,8 f P 4 Q H ˜ ˜ ˜ (2-2) 2 ck cm Rd V f E P 0,29 d B H ˜ ˜ ˜ ˜ (2-3) sc sc sc 1 als si h 4d h 0,2 1 als si 3d h 4d d B B ! § · ˜ d d ¨ ¸ © ¹ (2-4) 0 sc t t,max p p r 0,7 b h k 1 k h h n § · ˜ ˜ d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-5) 0 sc l sc p p p b h k 0,6 1 1,0 met avec h h 75mm h h § · ˜ ˜ d d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-6) y a f 235 f en et d h 2 t 2 r F ˜ ˜ (2-7) S t ˜ s s c A A (2-8) y ctm s c sk f f k 235 f S E ˜ ˜ ˜ (2-9) eff 0 e ,i e ,i e i eff 0 e ,i e ,i e i e e ,i b b b met avec b L / 8 b b b b met avec b L / 8 b met avec (0,55 0,025 L / b ) 1 C C 6 d 6 d ˜ d (2-10 a) (2-8) (2-9) 2 u Rd d 0, f P ˜ ˜ ˜ 2 ck c Rd f , 9 d B H ˜ ˜ ˜ ˜ -3) sc sc sc 1 l i h ,21 al i B § · ˜ ¨ ¹ 0 sc t t,max p p r 0, h k h h § ˜ ˜ ¨ ¸¸ © 0 sc l sc p p p b h k 0,6 1 , met avec h h § · ˜ ˜ d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ 2 ) y a f f e et t r F ˜ ˜ 7 ˜ y ctm s c sk f f 235 f S ˜ ˜ ˜ ) eff 0 e ,i e ,i e i eff 0 e ,i e ,i e i e e ,i b b t a / 8 b b b b met v b L / 8 t c (0,55 , / b ) C C d 6 d ˜ 8 2 . s t a a l - b e t o n l i g g e r s met: en:  : gelijk aan 1,0 als de doorsnede van klasse 2 is en aan 1,1 als de doorsnede van klasse 1 is (klasse waarvoor een plastische rotatiecapaciteit is vereist); kc : coëfficiënt die rekening houdt met de verdeling van spanningen in de doorsnede juist voor het scheuren (NBN EN 1994-1-1, 7.4.2) De flenzen en het lijf van een gedeeltelijk omstort profiel vertonen een kleiner risico voor plooi dan in het geval zonder omstorting. De criteria voor de classificatie van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden zijn gegeven in tabel 2-4. Tabel 2-4 : Classificatiecriteria van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden b c t b gewalst profiel gelast profiel c t c b c b 0,8 ≤ ≤ 1,0 b c b t c + doorsnedeklasse type grenswaarde c/t 1 gewalst óf gelast profiel £ 9  2 £ 14  3 £ 20  Als voldaan is aan de regels met betrekking tot constructieve schikkingen bepaald in 5.5.3(2) van NBN EN 1994-1-1, mag een lijf van klasse 3 omstort door beton, opgewaardeerd worden tot een lijf van klasse 2. 2.1.5 Meewerkende breedte Bij de berekening van staal-betonliggers gaat men uit van de hypothese van behoud van vlakke doorsneden naar het voorbeeld van hetgeen wordt gedaan bij andere typen van liggers. De bovenflens die bestaat uit de betonplaat is normalerwijze groot in vergelijking met de overspanning van de ligger; hij is dus onderhevig aan "shear lag". In een dwarsdoorsnede zullen de rekken en dus de spanningen in de betonplaat verkleinen naarmate men zich verwijdert van de as van de ligger (figuur 2-8). Om toch verder beroep te kunnen doen op de klassieke liggertheorie, en in het bijzonder op de formule van Navier, is het gebruikelijk om de flensbreedte b te reduceren tot een "meewerkende breedte" beff (soms ook "effectieve breedte" genoemd); dezelfde kunstgreep is trouwens van toepassing voor T-balken in gewapend beton (zie figuur 5.3 van NBN EN 1992-1-1). Voor de elastische algemene berekening van liggers in gebouwen is het toegestaan, als vereenvoudiging, om een constante meewerkende breedte toe te passen over de gehele lengte van elke overspanning. Deze waarde wordt gelijk genomen aan de Figuur 2-8 : Principe van meewerkende breedte b v b eff smax b 0 b e2 b e1 b 0 b e2 b e1 b 2 b 1 betonnen T-balk staal-betonligger BE_staalbeton2.indd 8 14/05/2011 18:18:16 1 . i n l e i d i n g t o t s t a a l - b e t o n c o n s t r u c t i e s 1.2 Staalplaat-betonvloeren 1.2.1 Opbouw Een staalplaat-betonvloer besta at uit een geprofileerde dunne staalplaat die ontworpen is om op een efficiënte ma nier constructief samen te werk en met het beton van de vloerplaat dat erin komt. St aalplaat-betonvloeren zijn zeer geschikt voor toepassing in de staalbouw waarbij zi j, middels een verbinding, kunn en samenwerken met de stalen vloerliggers (figuur 1-1 2). Staalplaat-betonvloeren kunnen samenwerken met liggers van a ndere materialen zoals bijvoorbeeld gewapend beto n of hout. De geprofileerde staalplaat verv ult verschillende functies: ze biedt een werkvloer tijdens d e uitvoering; ze dient als bekisting bij het bet onneren van de vloerplaat; ze vervult de rol van onderwape ning voor het beton van de vloe rplaat. Er bestaat een grote verscheiden heid aan geprofileerde staalplate n in de handel (figuur 1-13). Deze platen onderscheiden zich door hun vorm, hun hoogt e, de afstand tussen de golven, de verstijving van hun wa nden, de wijze van overlapping wanneer naast mekaar liggend en de manier waarop de samenwerking met het beton wordt verzekerd. • • • Figuur 1-12 : Voorbeeld van een staa lplaat-betonvloer Figuur 1-13 : Enkele typen van gepro fileerde platen voor staalplaat-betonv loeren OP¬DE¬BOUWPLAATS GESTORT¬BETON WAPENING GEPROFILEERDE STAALPLAAT STALEN¬LIGGER DEUVEL BE_staalbeton1.indd 9 26/05/2011 8:51:34 t Staal-betonconstructies Toepassing en berekening van staal-betonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl -betonconstructies t over en becommentarieert de rekenregels van Eurocode 4, van toepassing op staals. chrijft de bijzonderheden van staal-betonconstructies en behandelt de algemene prinking tot het berekenen en het uitvoeren van verschillende types van samenstellende ebouwen: staal-betonliggers, staalplaat-betonvloeren, staal-betonkolommen en staalen. n 2 tot 5 behandelen in detail de berekening van deze elementen bij normale tembrand. De rekenmethoden en toepassingsregels zijn conform NBN EN 1994-1-1 en 2. Ze worden uiteengezet in een groot aantal uitvoerig gedocumenteerde rekeneft een volledige berekening van de staal-betonconstructie van een bioscoopcomplex terdam. n zijn inhoud vormt dit boek een zeer nuttig hulpmiddel voor studiebureaus en contros een gids voor alle betrokkenen in de bouwwereld. R.J. Stark die tegelijkertijd lesgevers (TU Delft en TU Eindhoven) zijn en ontwerpingede originele Nederlandse versie voorbereid voor Bouwen met Staal die instaat voor de Nederland. Op basis van een volgens de regels opgesteld contract heeft Bouwen met rechten overgedragen aan Infosteel die een uitgave afgestemd op het Belgische pubereiden, zowel in het Nederlands als in het Frans. De voorbereiding van deze werd wd aan R. Debruyckere (SECO) en L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer) voor lige aanpassing, en aan J.F. Demonceau en R. Maquoi (Universiteit van Luik), voor de assing. Zij is evenwel tot stand gekomen in nauwe symbiose teneinde de grootste sa- de twee teksten te garanderen. 05 Staal-betonconstructies René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl Handboeken staalconstructies 14/05/2011 18:10:06 Staal-betonconstructies Toepassing en berekening volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en bij brand Publicatie in de reeks Handboeken staalconstructies Bestel nu ! - www.infosteel.be/publicaties Construction mixte Conception et dimensionnement selon l’Eurocode 4 (température ordinaire/situation incendie) Publication dans la série Guides de construction métallique Commandez-la maintenant ! - www.infosteel.be/publications on-mixte.indd 3 31/01/2018 13:46:13

4 staalbouwwedstrijd 2022

5 concours construction acier 2022

Wedstrijd en jury De Staalbouwwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd beurtelings in België en in Luxemburg en is aan zijn 23ste editie toe. De deelname aan de Staalbouwwedstrijd 2020 stond open voor bouwprojecten op Belgische bodem die volledig of gedeeltelijk in staal gerealiseerd werden tussen juni 2020 en eind mei 2022. Ook projecten buiten Belgïe kwamen in aanmerking op voorwaarde dat een belangrijke partij betrokken bij het project haar hoofdzetel in België had. Er namen 97 projecten deel aan deze editie. Een jury nomineerde 16 projecten, waaronder 4 laureaten. Jury De jury bestond uit : • Stéphane Beel - Beel Architecten (voorzitter) • GhislainVanTieghem -Victor Buyck Steel Construction • Wouter Visser - IV Consult • Philippe Monserez - AG Real Estate • Vincent Servais - Servais & Partners • Luc Schueremans - Frisomat • Joke Vermeulen - Compagnie O • Liesbeth Keymeulen - Banimmo Dank Infosteel dankt alle deelnemers (inschrijvers en betrokken bouwpartijen). Door het succes van de wedstrijd komen weer talrijke opmerkelijke staalprojecten aan het licht. Concours et jury Ce concours est organisé chaque année, alternativement en Belgique et au Luxembourg et en est à sa 23e édition. La participation était ouverte à toute construction, nouvelle construction ou rénovation, construite totalement ou partiellement en acier réalisée entre juin 2020 et fin mai 2022 sur le sol belge. Tout projet en dehors de la Belgique, était également éligible à condition qu’une partie importante du projet ait son siège en Belgique. Pour cette édition, 97 projets ont participé. Le-jury a nominé 16 projets dont 4 lauréats Jury Le jury était composé de : • Stéphane Beel - Beel Architecten (président) • GhislainVanTieghem -Victor Buyck Steel Construction • Wouter Visser - IV Consult • Philippe Monserez - AG Real Estate • Vincent Servais - Servais & Partners • Luc Schueremans - Frisomat • Joke Vermeulen - Compagnie O • Liesbeth Keymeulen - Banimmo Remerciement Infosteel remercie tous les participants au concours. Le succès enregistré a permis de révéler de nombreux projets remarquables et laisse présager un bel avenir pour l’acier dans la construction. De jury vergaderde op 7 december 2022 in het Van der Valk Hotel in Mechelen _Le jury s’est réuni le 7 décembre 2022 à l’hôtel Van der Valk à Malines. 6

Nieuwe ruimten in Stadhuis Antwerpen laureaat Nouveaux espaces dans l’hôtel de ville d’Anvers _lauréat 8 Pakhuis met stalen skeletstructuur genomineerd Entrepôt avec structure squelette en acier _nominé 10 Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) genomineerd Bruges Meeting & Convention Centre _nominé 12 Centr’Al genomineerd Centr’Al _nominé 14 Heydays, een bedrijf gespecialiseerd in coaching Heydays, une entreprise spécialisée dans le coaching 16 Educatief plattelandscentrum Paddenbroek Paddenbroek – un centre éducatif rural 17 Olivier stadion Stade Olivier 18 Cultuurhuis Merelbeke Maison de a Culture à Merelbeke 19 Onthaalpaviljoen Kasteel van Gaasbeek Pavillon d’accueil du château de Gaasbeek 20 Warot - Polyvalent gebouw Warot - Espace polyvalent 21 Uitbreiding gemeentehuis Jabbeke Extension de la maison communale de Jabbeke 22 Het zwembad van Jonfosse La piscine de Jonfosse 23 Kantoorgebouw in hartje Ardennen Immeuble de bureaux au cœur des Ardennes 24 Shelter - Maggie goes to Shelter - Maggie goes to 25 ORES-hoofdkantoor – modulair en aanpasbaar Le siège d’ORES - modulaire et adaptable 26 Welcome centre Berlaymont Welcome centre Berlaymont 27 Gerenoveerd kantoorgebouw voor Buildwise Un bâtiment renové pour Buildwise 28 Hoge eisen voor INDI-gebouw Des exigences élevées pour le bâtiment INDI 29 Pôle des Savoirs - een multifunctioneel complex Pôle des Savoirs - un complexe multifonctions 30 Kwalitatieve nieuwe verblijfplaats Un nouveau et agréable foyer 31 Een neoklassiek gebouw krijgt een make-over Un bâtiment néo-classique fait peau neuve 32 Sociale huisvestingsmaatschappij Toit & Moi Société publique de logements sociaux Toit & Moi 33 Hoofdkantoor Brico Nouveau siège de Brico 34 Bibliotheek en academie Hamme Bibliothèque et académie de Hamme 35 CATEGORIE A UTILITEITSBOUW BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS 7

Nieuwe ruimten in Stadhuis Antwerpen Lichte staalstructuur voor nieuwe dubbelhoge vestibules Het stadhuis van Antwerpen werd in 1565 gebouwd en is sindsdien de zetel van het Antwerps stadsbestuur. Stedelijke representatie kreeg in de 16de eeuw uiting in de Florisstijl,(Vlaamse renaissance bouwkunst in de stijl van Cornelis Floris De Vriendt) en in de 19de eeuw in de neo-Vlaamse-renaissancestijl. Vandaag voegt het project een nieuwe laag toe binnen dit kader. De tweede, leegstaande en niet-gedecoreerde verdieping, wordt ingericht met kabinetten. Net als het ‘Schoon Verdiep’ krijgt het twee vestibules. Dit zijn dubbelhoge dakruimtes die zorgen voor een genereuze lichtinval. Om die dubbelhoge lokalen te kunnen realiseren werden twee delen van het bestaande dak verwijderd en vervangen door een lichte staalstructuur: opeenvolgende rechtstaande portieken – in aanzicht een rechthoek – creëren een nieuwe ruimte. Die rechthoeken ‘pendelen’ tussen de bestaande muren en worden er met aangelaste nokken bovenop gelegd. Ze zijn zichtbaar in de ruimte en staan los van de Nouveaux espaces dans l’hôtel de ville d’Anvers Structure légère en acier pour les nouveaux vestibules à double hauteur L’hôtel de ville d’Anvers a été construit en 1565 et est depuis lors le siège de l’administration communale anversoise. La représentation de la ville s’est exprimée au 16e siècle dans un style propre à l’architecture de la Renaissance flamande de Cornelis Floris De Vriendt et au 19e siècle dans le style de la Renaissance néoflamande. Aujourd’hui, le projet y ajoute une nouvelle couche. Le deuxième étage, vacant et non décoré, sera aménagé de cabinets. Tout comme le « Bel Étage », il sera doté de deux vestibules. Ce sont des espaces de toit à double hauteur qui offrent une lumière abondante. Afin de pouvoir créer ces locaux à double hauteur, deux sections du toit existant ont été retirées et remplacées par une légère structure en acier : des porches verticaux successifs, rectangulaires vus de face, créent un nouvel espace. Ces rectangles oscillent entre les murs existants et sont placés sur ces derniers à l’aide de cames soudées. Ils sont visibles et séparés des murs existants, accentuant ainsi la structure Grote Markt 1, Antwerpen Plaats_Localisation Stad Antwerpen – AG Vespa, Antwerpen Opdrachtgever_Maître d’ouvrage HUB, Antwerpen (architectuur) ORIGIN Architecture & Engineering, Brussel (restauratie) i.s.m. Bureau Bouwtechniek, Antwerpen (uitvoerend architect) Architect_Architecte BAS, Kessel-Lo (stabiliteit) RCR, Herent (speciale technieken) Daidalos Peutz, Leuven (bouwfysica) Fire Protection (consulent brandveiligheid) Studiebureau_Bureau d’études Monument Vandekerckhove, Ingelmunster Hoofdaannemer_Entreprise générale Anders Construct, Kruishoutem (nieuwe vestibule tweede verdieping) Staalbouwer_Constructeur métallique Bureau Bouwtechniek Infosteelleden_Membres d’Infosteel Dieter Guenter (Monument Vandekerckhove) / Frederik Beyens / David Jacobs Foto’s_Photos 8 laureaat_lauréat CATEGORIE A

bestaande muren, waardoor ze de gelaagdheid van het gebouw en van de ingreep accentueren. De ritmering van de nieuwe portieken volgt het structurele kolomgrid van het onderliggende ‘Schoon Verdiep’. De lichte draagstructuur biedt een oplossing voor meerdere problemen tegelijk: structuur van een nieuw dak, versteviging van de bestaande vloer, het creëren van een verhoogde vloer als horizontale technische schacht en akoestiek. De lichtheid die met staalelementen kan gerealiseerd worden en de mogelijkheid tot het maken van stijve verbindingsknopen op een egelante manier, bepaalde de keuze voor staal. De nieuwe portieken zijn gelaste gehelen. De verticalen en de dakliggers zijn samengelaste profielen uit een dubbele HEB160. Het HEB-vloerprofiel wordt gebruikt om de nieuwe vloer te dragen en is na afwerking onzichtbaar. stratifiée du bâtiment et de l’intervention. Le rythme des nouveaux porches suit la trame de colonnes structurelles du « Bel Étage » sous-jacent. La structure de support légère offre en même temps une solution à plusieurs problèmes : la structure d’une nouvelle toiture, le renforcement du sol, la création d’un plancher surélevé en tant que gaine horizontale technique et acoustique. La légèreté pouvant être rendue à l’aide d’éléments en acier ainsi que la possibilité de créer des nœuds de connexion rigides de manière élégante ont constitué des éléments déterminants dans le choix de l’acier. Les nouveaux porches sont des assemblages soudés. Les montants et les poutres de toit sont des profils soudés ensemble à partir d’un double HEB160. Le profilé de sol HEB est utilisé pour soutenir le nouveau sol et est invisible après la finition. Het ‘schoon verdiep’ kreeg een prachtige hedendaagse aanvulling onderdaks in een verlicht verdiep. Autonoom geplaatste rechthoekige stalen en dubbelhoge portieken op het ritme van het bestaande kolommengrid laten overvloedig licht toe in nieuwe ontvangstruimtes en vestibules. Eenheid van structuur, techniek en ruimte komt daar in één beweging samen. De poëzie van de Verlichting en de Architectuur.” — De jury. Le ‘schoon verdiep’ a reçu un bel ajout contemporain au niveau de la sous-toiture dans un étage lumineux. Des portiques rectangulaires en acier et à double hauteur, placés de manière autonome au rythme de la grille de colonnes existante, laissent entrer une lumière abondante dans les nouveaux espaces d’accueil et les vestibules. Ensemble, la structure, la technique et l’espace y sont réunis en un même mouvement. La poésie des Lumières et de l’Architecture.“ — Le jury. “ “ 9 CATEGORIE A

Pakhuis met stalen skeletstructuur Als een catalogus voor het bedrijf Voor de volledige heraanleg van de omgeving en het nieuwe hoofdkwartier van steenbakkerij Vande Moortel langs de oevers van de Schelde in Oudenaarde, kozen architect en opdrachtgever voor een pure, rechthoekige vorm, refererend aan een baksteen of kleiklinker. Een stalen skeletstructuur gemoduleerd op 2,5 m versterkt daarbij het gevoel van de havenarchitectuur. Die rationele opbouw krijgt vervolgens meer dynamiek dankzij een patchwork van open en gesloten panelen. De gesloten delen bestaan daarbij uit demonteerbare kaders bezet met stenen uit de eigen productie. De collectie zit als het ware ingebakken in het bouwvolume. Bovendien kan elk paneel eenvoudig vervangen worden bij het introduceren van een nieuwe gevelsteen of als een materiaal uit het gamma verdwijnt. Het moderne pakhuis ligt dieper op het terrein, wat er mee voor zorgt dat het alle aandacht krijgt. Toch staat de opvallende dambordgevel niet op zichzelf. Het gebouw wordt maximaal geïntegreerd in de bestaande context van de site. Zo sluit het nieuwe gedeelte naadloos aan Entrepôt avec structure squelette en acier Comme un catalogue pour l’entreprise Pour le réaménagement complet des environs et du nouveau siège de la Briqueterie Vande Moortel sur les rives de l’Escaut à Audenarde, l’architecte et le maître d’ouvrage ont opté pour une forme pure et rectangulaire, rappelant une brique ou un pavé en terre cuite. Une structure squelette en acier, modulée à 2,5 m renforce ainsi l’impression d’architecture portuaire. Cette structure rationnelle est ensuite dynamisée par un patchwork de panneaux ouverts et fermés. Les parties fermées sont constituées de cadres démontables sertis de pierres provenant de la propre production. La collection est intégrée au volume du bâtiment. De plus, chaque panneau peut être facilement remplacé lorsqu’une nouvelle brique de parement est introduite ou si un matériau disparaît de la gamme. L’entrepôt moderne est situé plus profondément sur le site, ce qui lui permet d’attirer toute l’attention. Pourtant, l’étonnante façade en damier n’est pas la seule à se distinguer. Le bâtiment est intégré au maximum dans le contexte existant du site. Ainsi, la nouvelle partie s’intègre Scheldekant 5, Oudenaarde Plaats_Localisation Aldinvest, Oudenaarde Opdrachtgever_Maître d’ouvrage tarch architectenbureau, Deinze Architect_Architecte LIME, Gent (stabiliteit) VK engineering, Merelbeke (technieken Studiebureau_Bureau d’études Mathieu Gijbels, Oudsbergen Hoofdaannemer_Entreprise générale Mathieu Gijbels, Oudbergen Staalbouwer_Constructeur métallique Ramen Van Tomme, Eeklo Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Mathieu Gijbels / VK engineering Infosteelleden_Membres d’Infosteel Thomas De Bruyne (Cafeïne) Foto’s_Photos 10 nominatie_nomination CATEGORIE A

op de huidige productiehallen, terwijl er ook rekening werd gehouden met het totaalbeeld van de kade. Om de showroom te bereiken beweeg je tussen oude en nieuwe structuren, zodat die entrée een beleving op zich is. Daarnaast bevordert de showroom ook de samenhang op de site. In principe bestaat de aanbouw uit drie geledingen, die telkens onderling en met het omliggende kader een dialoog aangaan. Het gevoel van een eerlijke industriële architectuur trekt zich gewoon door in het gebouw. De portieken zijn in het zicht gelaten, waardoor je de ritmering van de gevel ook binnen voelt. Op de vloer ligt beton. Verlichting is dan weer bevestigd op de stalen profielen. De volledige collectie gevelstenen en kleiklinkers wordt daar ook gepresenteerd. Om de producten maximaal te laten spreken werd gekozen voor een sobere combinatie met andere kleuren en materialen zoals beton, glas en staal. De industriële architectuur fungeert als een catalogus voor het bedrijf. parfaitement aux halls de production actuels, tout en tenant compte de l’aspect général du quai. Pour rejoindre la salle d’exposition, vous passez entre les anciennes et les nouvelles structures, de sorte que cette entrée constitue une expérience en soi. En outre, la salle d’exposition renforce également la cohérence du site. En principe, l’extension se compose de trois niveaux, qui communiquent entre eux et avec le cadre environnant. L’impression d’une architecture industrielle franche transparaît dans le bâtiment. Les portiques restent visibles, de sorte que l’on ressent le rythme de la façade à l’intérieur du bâtiment également. Au sol, on retrouve du béton. L’éclairage, quant à lui, est fixé aux profilés en acier. On y retrouve également la collection complète de briques de parement et de pavés en terre cuite. Afin de maximiser l’attrait des produits, on a opté pour une combinaison sobre avec d’autres couleurs et matériaux tels que le béton, le verre et l’acier. L’architecture industrielle fait office de catalogue pour l’entreprise. 11 CATEGORIE A

Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) Verfijnde detaillering Brugge heeft een belangrijk gebouw toegevoegd aan haar patrimonium. Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) is niet ingeplant aan de periferie maar binnen de historische stads- en waterring. Voor de buitengevels werd roodbruine baksteen gekozen, het dominerend kleurenpalet van de stad. Het BMCC omvat een multifunctionele beurshal en een congresgedeelte voor ruim 500 deelnemers. De parking onder de beurs is aan beide langszijden 5 m smaller dan het bovengebouw om ruimte te geven aan de 50-jarige oude beukenrij die het gebouw flankeert. De 4480 m2 grote beurshal heeft een doorlopende glazen sokkel voorzien van stalen profielen, waardoor het buitenplein als een soort overdekt plein naar binnen getrokken wordt. Deze ervaring, een transparantie op ooghoogte, is van cruciaal belang bij het inpassen van dit groot volume in de stedelijke context. De hoge binnenruimte met traveematen 15-30-15 m bevat 3 lichtstraten. Bruges Meeting & Convention Centre Détails raffinés Bruges a ajouté un bâtiment important à son patrimoine. Le « Bruges Meeting & Convention Centre » (BMCC) situé non pas en périphérie, mais à l’intérieur de la ville historique. La brique rouge-brun a été choisie pour les façades extérieures, la palette de couleurs dominantes de la ville. Le BMCC comprend un hall d’exposition multifonctionnel et un espace de conférence pouvant accueillir plus de 500 participants. Le parking situé sous le hall d’exposition est sur les deux côtés latéraux, plus étroit de 5 m que le bâtiment supérieur, afin de laisser de la place à la rangée de hêtres cinquantenaires qui flanque le bâtiment. Le hall d’exposition, d’une superficie de 4480 m2, repose sur un socle continue formé de vitrage et de profilés en acier, attirant l’environnement extérieure à l’intérieur comme une place couverte. Cette expérience, une transparence à hauteur d’œil, est cruciale pour intégrer ce grand volume dans le contexte urbain. L’espace intérieur élevé avec des baies de 15-30-15 m contient trois puits de lumière. Beursplein 1, Brugge Plaats_Localisation Stad Brugge, Brugge / BMCC, Brugge Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TV Eduardo Souto de Moura / META architectuurbureau, Antwerpen Landinzicht Landschapsarchitecten (ontwerp buitenruimte) Architect_Architecte Mouton, Gent / AFA Consult, Porto (PT) / hp engineers, Oudenaarde / Daidalos Peutz, Leuven / Vectris (studies mobiliteit) / FESG (nu Jensen Hughes) (studies brandveiligheid) / Ingenieursbureau France (studies buitenruimte) Studiebureau_Bureau d’études MBG, Wilrijk Hoofdaannemer_Entreprise générale Metaalbouw Dugardein-De Sutter, Melle Staalbouwer_Constructeur métallique Mouton Infosteelleden_Membres d’Infosteel Filip Dujardin Foto’s_Photos 12 nominatie_nomination CATEGORIE A

Zes secundaire en twee primaire stalen spanten brengen de lasten, via een architecturale scharnierende oplegging, over naar slechts zes betonnen kolommen (diameter 1,20 m). De inkom bij het congrescentrum wordt geaccentueerd door een genereus architecturaal gebaar dat een geleidelijke overgang biedt tussen buitenomgeving en interieur. Het betreft een indrukwekkende uitkraging van 60x6 m, gerealiseerd door 4 uitkragende betonwanden die samen met 2 gelaste stalen tussenliggers (PRS-liggers) een 1,50 m hoge gevelligger dragen. Daar waar in het beursgedeelte de stalen structuur de zuivere architecturale lijnen accentueert en de ruimte ordent, is de stalen structuur in het congresgedeelte - niettegenstaande de zeer grote krachten en afmetingen - discreet opgesteld en daardoor ook grotendeels aan het zicht onttrokken, waardoor een aangename rust ontstaat. Six fermes secondaires et deux primaires en acier transfèrent les charges, via un appui articulé, de forme architecturale, à seulement six colonnes en béton (diamètre 1,20 m). L’entrée du centre de convention est accentuée par un geste architectural généreux qui assure une transition progressive entre le parvis et l’entrée. Il s’agit d’un impressionnant porte-àfaux de 60x6 m, réalisé par 4 parois en béton en porte-à-faux qui, avec 2 poutres intermédiaires en acier soudé (poutres PRS), soutiennent une poutre de façade de 1,50 m de haut. Alors que dans le hall d’exposition, la structure en acier accentue les lignes architecturales pures et organise l’espace, dans la partie de conférence, la structure en acier - malgré ses forces et ses dimensions très importantes - est disposée de manière discrète et donc largement cachée à la vue, créant ainsi une agréable tranquillité. 13 CATEGORIE A

Centr’Al Stijlvol sport- en cultuurcomplex uit 2 delen Centr’Al is een tweeledig cultuur- en sportcomplex dat bestaat uit een groter en een kleiner volume aan weerszijden van de Alsembergsesteenweg in Vorst (Brussel). Ondanks de beperkte beschikbare ruimte voor funderingen - de metro loopt onder het complex - kon de benutbare oppervlakte toch gemaximaliseerd worden. Met dank aan ingenieuze stalen vakwerkstructuren, die in het grootste van de twee nieuwbouwvolumes zelfs garant staan voor een indrukwekkende uitkraging van maar liefst 10 m. Het gelijkvloerse niveau van het kleine gebouw is voorbehouden voor de ingang en een fietsenstalling. Op de tweede en derde verdieping zijn twee sportzalen ingericht. De bijbehorende kleedkamers en sanitaire ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping. In het grote gebouw zijn op het gelijkvloers een foyer en een wijkrestaurant met industriële keuken ondergebracht. Centr’Al Un complexe sportif et culturel, élégant et en deux parties Centr’Al est un double complexe culturel et sportif composé d’un grand et d’un petit volume de part et d’autre de la chaussée d’Alsemberg à Forest (Bruxelles). Malgré l’espace limité disponible pour les fondations - le métro traverse le complexe - la surface utile a pu être maximalisée. Cela grâce à d’ingénieuses structures métalliques en treillis, qui permettent même un impressionnant porteà-faux de 10 m dans le plus grand des deux nouveaux volumes. Le rez-de-chaussée du plus petit bâtiment est réservé à l’entrée et à un abri à vélos. Au deuxième et troisième étages sont aménagées deux salles de sport. Les vestiaires et les sanitaires correspondants sont situés au premier étage. Le rez-de-chaussée du grand bâtiment abrite un foyer et un restaurant communautaire avec cuisine industrielle. Le premier étage abrite Avenue Besme 129-131 & Avenue Albert 1, Forest Plaats_Localisation Commune de Forest, Forest Opdrachtgever_Maître d’ouvrage B-architecten, Antwerpen Architect_Architecte UTIL struktuurstudies, Schaarbeek Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) InAdvance, Brussel Hoofdaannemer_Entreprise générale Janssens, Bocholt Staalbouwer_Constructeur métallique Vanderlinden-Holemans, Wavre Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Janssens Infosteelleden_Membres d’Infosteel Jochen Verghote (Lucid) / Maxime Delvaux Foto’s_Photos 14 nominatie_nomination CATEGORIE A

De eerste verdieping biedt plaats aan een polyvalent auditorium voor culturele activiteiten en de tweede verdieping aan een dubbelhoge sporthal. Een fraai dakterras maakt het plaatje compleet. In architecturaal opzicht moesten de ontwerpers twee uiteenlopende wensen verzoenen: enerzijds dienden ze te streven naar optimale integratie in het omliggende stedelijk weefsel, anderzijds mocht het complex zeker ook een ‘landmark’ zijn. De staalconstructie speelt een belangrijke rol voor de algemene esthetiek. Er bewust voor gekozen om het staal waar mogelijk in het zicht te laten, met het oog op een strakke, industrieel getinte look. Het bijzondere samenspel tussen de diagonalen van de vakwerkstructuur op de eerste verdieping en de subtiel doorschemerende verticale ritmering op de dubbelhoge tweede verdieping geeft het geheel extra cachet. Een laatste cruciaal aandachtspunt was het energetische aspect. Het was immers de bedoeling om gebouwen te realiseren die aan de BEN-normen voldoen. Geen sinecure gezien hun atypische structurele opbouw. un auditorium polyvalent pour les activités culturelles et le deuxième étage une salle de sport à double hauteur. Une belle terrasse sur le toit complète le tableau. Sur le plan architectural, les concepteurs ont dû concilier deux souhaits divergents : d’une part, ils devaient s’efforcer de s’intégrer au mieux dans le tissu urbain environnant et, d’autre part, le complexe devait être un ‘point de repère’. La structure en acier joue un rôle important pour l’esthétique générale. Il a été délibérément choisi de laisser l’acier à la vue de tous, dans la mesure du possible, afin d’obtenir un aspect sobre et industriel. Le jeu particulier entre les diagonales de la structure en treillis du premier étage et le rythme vertical subtilement diaphane du deuxième étage à double hauteur donne à l’ensemble un cachet supplémentaire. Un dernier point crucial concerne l’aspect énergétique. Après tout, l’objectif était de réaliser des bâtiments qui répondent aux normes Q-ZEN. Ce ne fut pas une sinécure vu leur construction structurelle atypique. 15 CATEGORIE A

Heydays, een bedrijf gespecialiseerd in coaching Slanke structuur van kokerprofielen Heydays, een bedrijf gespecialiseerd in coaching kocht voor zijn nieuwbouw In Deinze een terrein langs een drukke weg waar veel commerciële bedrijven gevestigd zijn. Het nieuwe volume vormt een buffer tussen de drukke straatkant en de natuur – de Leie - aan de achterzijde. Voor de gevels werd een abstracte structuur geplaatst, waardoor het gebouw zijn karakter en uitstraling krijgt. Deze structuur staat enerzijds los van de gevel maar is er op een aantal punten ook aan bevestigd en is samengesteld uit zwartgelakte kokerprofielen. Hierop werden witgelakte plaatjes geplaatst. Door de slagschaduw op de achterliggende gevel ontstaat de indruk van een zwart-witgeblokt patroon dat op de zijgevel wordt doorgetrokken. Het gebruik van staal liet toe deze structuur heel slank te dimensioneren. Door deze eenvoudige constructie ontstaat een gelaagde gevel die door zijn abstractie een duidelijke en leesbare identiteit aan het bedrijf geeft. Heydays, une entreprise spécialisée dans le coaching Structure mince des profilés tubulaires Pour l’emplacement de son nouveau bâtiment à Deinze, Heydays, une entreprise spécialisée dans le coaching a acheté un site le long d’une route très fréquentée où se situent de nombreuses entreprises commerciales. Le nouveau volume fait office de zone tampon entre la rue très animée d’un côté et la nature avec la Lys de l’autre. Une structure abstraite a été placée devant les façades, conférant au bâtiment son caractère et son apparence. d’une part, cette structure est indépendante de la façade, mais elle y est également fixée à certains endroits et est composée de profilés tubulaires peints en noir. Des plaquettes blanches laquées ont été posées sur ces derniers. L’ombre portée sur la façade arrière crée l’impression d’un jeu de blocs noirs et blancs qui se poursuit sur la façade latérale. L’acier permet de rendre la structure très fine. La construction simple crée une façade en couches qui, grâce à son caractère abstrait, confère une identité claire et lisible à l’entreprise. Kapellestraat 106, Deinze Plaats_Localisation Heydays, Deinze Opdrachtgever_Maître d’ouvrage atelier vens vanbelle, Gent Architect_Architecte UTIL struktuurstudies, Schaarbeek Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) BAKU, De Pinte Staalbouwer_Constructeur métallique BAKU, De Pinte Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Atelier Vens Vanbelle Foto’s_Photos 16 CATEGORIE A

Educatief plattelandscentrum Paddenbroek Van oude fruitboerderij tot duurzaam natuurhuis Paddenbroek in Gooik onderging de voorbije jaren een ware metamorfose. De hoeve werd ontmanteld en eroverheen kwam een volume van staal en glas. Onopvallend is Paddenbroek geenszins. In het golvende Pajottenland zijn landschap, natuur, erfgoed en cultuur door de eeuwen heen nauw met elkaar verweven geraakt. Dat fragiel evenwicht bewaren en versterken was één van de grote uitdagingen van het plattelandscentrum Paddenbroek. De serre die gebouwd werd rond een stalen skelet – goed voor 23 ton - heeft een afdalend sheddak dat de ideale lichtinval uit het noorden toelaat. Binnen de onverwarmde serre heerst bijgevolg een tussenklimaat. De bezoekers zijn er beschut tegen regen en wind en kunnen toch genieten van het schitterend uitzicht op de omgeving. Paddenbroek – un centre éducatif rural D’une ancienne ferme fruitière à une maison écologique durable Ces dernières années, Paddenbroek à Gooik a subi une véritable métamorphose. La ferme a été démantelée et un volume d’acier et de verre est venu la recouvrir . Paddenbroek ne passe pas inaperçu, loin de là. Dans le « Payottenland » ondulé, le paysage, la nature, le patrimoine et la culture se sont étroitement entremêlés au fil des siècles. Le maintien et le renforcement de cet équilibre fragile constituait l’un des principaux défis auxquels le centre rural de Paddenbroek a dû faire face. La serre, qui a été construite autour d’un squelette en acier — bon pour 23 tonnes — a une toiture à redans inclinée, qui permet un éclairage idéal depuis le nord. Un climat intermédiaire prévaut au sein de la serre non chauffée. Les visiteurs y sont à l’abri de la pluie et du vent et peuvent quand même profiter de la vue magnifique sur la région. Paddenbroekstraat 12, Gooik Plaats_Localisation Gemeentbestuur Gooik, Gooik Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Jo Taillieu Architecten, Gent Architect_Architecte Pascal De Munck, Gent Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) MICCONSULT, Erpe-Mere Controlebureau_Bureau de contrôle JRA, Lier Hoofdaannemer_Entreprise générale De Clercq Gebrs., Lochristi Staalbouwer_Constructeur métallique Pangea, Jette Alumetal, Wingene Andere staaltoepassing_Autre application d’acier jvdb (Infosteel) Foto’s_Photos 17 CATEGORIE A

Olivier stadion Sportpark Knokke staat model De gemeente Knokke-Heist besloot de verouderde, niet voor het publiek toegankelijke terreinen van haar sportsite op te waarderen tot een aantrekkelijk, open sportpark met een uitbreiding en renovatie van de infrastructuur voor fitness, hockey en voetbal. De modulaire staalstructuur die voor de verschillende gebouwen - twee of drie verdiepingen hoog - werd weerhouden, zorgt voor eenvormigheid en herkenbaarheid en laat verdere ontwikkelingen in de toekomst toe. Overal werd staal als primaire structuur aangewend. I-, HEA- en HEB-profielen en kokerprofielen werden gebruikt voor vloeren en daken (steekdeck, windverbanden). De gevel van het voetbalgebouw waar kantoren, technische ruimtes enz. zijn ondergebracht, werd volledig bekleed met geperforeerde staal- en golfplaten. De balustrades en omheiningen zijn eveneens van staal. Al het metaal kreeg een speciale behandeling om bestand te zijn tegen de corrosieve zilte zeelucht. Stade Olivier Le Sportpark de Knokke fait figure de modèle La commune de Knokke-Heist a décidé de transformer les terrains vétustes de son site sportif, qui n’étaient pas ouverts au public, en un parc sportif ouvert et attrayant, en agrandissant et en rénovant les infrastructures de fitness, de hockey et de football. La structure modulaire en acier retenue pour les différents bâtiments hauts de deux ou trois étages, garantit le caractère uniforme et reconnaissable et permet des développements ultérieurs. Partout, l’acier a été utilisé comme structure primaire. Des profilés et des caissons en I, HEA et HEB ont été utilisés pour les sols et les toits (tôle autoportantes, contreventements). La façade du stade de football abritant les bureaux, les locaux techniques, etc. a été entièrement revêtue d’acier perforé et de tôles ondulées. Les balustrades et les clôtures sont également en acier. Tout le métal a reçu un traitement spécial pour résister à l’air marin salé et corrosif. Edward Verheyestraat 16, Knokke-Heist Plaats_Localisation Gemeente Knokke-Heist, Knokke-Heist Opdrachtgever_Maître d’ouvrage OYO architects i.o.v. Arch&Teco, Gent Architect_Architecte Arch & Teco Engineering, Gent Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) Infra Plan, Deinze Controlebureau_Bureau de contrôle Artes Depret, Zeebrugge / Van Tornhaut, Aalter / Himpe, Loppem Hoofdaannemer_Entreprise générale Steel Service, Aalter / Granox, Gits Staalbouwer_Constructeur métallique Habemo, As / Miclar, Overmere Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Tim Van de Velde (tim van de velde photography) Foto’s_Photos 18 CATEGORIE A

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=